Specjalista
Piotrków Trybunalski
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw OBSŁUGI FINANSOWEJ FUNDUSZU OPERACYJNEGO, WPROWADZANIE DO SMI MELDUNKÓW INFORMACYJNYCH.
WYDZIAŁ KRYMINALNY

Warunki pracy

STANOWISKO BIUROWE WYPOSAŻONE W KOMPUTER, WARUNKI LEKKIE, OBSŁUGA KSEROKOPIARKI, FAKSU, W BUDYNKU BRAK BARIER ARCHITEKTONICZNYCH.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • PROWADZENIE I OBSŁUGA FINANSOWA FUNDUSZU OPERACYJNEGO
 • WPROWADZANIE DO SMI MELDUNKÓW INFORMACYJNYCH SPORZĄDZONYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ORAZ PODLEGŁYCH KOMISARIATÓW POLICJI.
 • PROWADZENIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI SŁUŻBOWEJ W WYŻEJ WYMIENIONYM ZAKRESIE.
 • PROWADZENIE DOKUMENTACJI NIEJAWNEJ DOTYCZĄCEJ FUNDUSZU OPERACYJNEGO.
 • WPROWADZANIE DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH ZAPYTAŃ I TYPOWAŃ ODNOŚNIE OSÓB LUB ZDARZEŃ KRYMINALNYCH.
 • POMOC W PROWADZENIU SEKRETARIATU WYDZIAŁU.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. SZKOLNA 30/38, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZACHĘCA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO UDZIAŁU W NABORZE NA W/W STANOWISKO.
DANE KONTAKTOWE: ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM TEL: 44 647-93-30, 44 647-93-37, 44 647-93-33.
PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA - ZATRUDNIENIE NASTĄPI NIEZWŁOCZNIE PO UZYSKANIU WYMAGANEGO POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA.
W PROCESIE REKRUTACJI WYMAGANE SĄ ZNAJOMOŚCI NIŻEJ WYMIENIONYCH AKTÓW PRAWNYCH: OGÓLNA ZNAJOMOŚĆ ZASAD FUNKCJONOWANIA ORGANÓW WŁADZY USTAWODAWCZEJ, WYKONAWCZEJ, SĄDOWNICZEJ, ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW USTAWY O POLICJI Z DNIA 06.04.1990 ROKU ORAZ USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ Z DNIA 21.11.2008 ROKU.
Specjalista
Piotrków Trybunalski