Specjalista
Warszawa
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw ewidencji finansowo-księgowej, planowania i realizacji budżetu
w Departamencie Ekonomiczno-Finansowym

Warunki pracy

Praca samodzielna, wykonywana na terenie i w godzinach pracy Ministerstwa. Systematyczna współpraca z innymi pracownikami. W zależności od potrzeb okresowe przemieszczanie się na terenie Ministerstwa i poza nim. Stanowisko pracy zorganizowano w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. Do zadań służbowych należy obsługa stanowiska komputerowego, faksu, skanera i in. urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków oraz pomieszczeń: pracy, ogólnodostępnych i higieniczno-sanitarnych:
Budynek przy ul. Senatorskiej 14 - siedziba główna Ministerstwa
Pomieszczenia są w niezbędnym stopniu dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu budynku są pochylnie mobilne (zastępujące pochylnie stałe), dostawiane przez pracowników recepcji, zapewniających asystę i pomoc fizyczną. Na lewo od wejścia głównego jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku brak windy. Na wyposażeniu budynku jest schodołaz, umożliwiający osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się wewnątrz, pomiędzy piętrami. Na parterze jest łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek przy ulicy Senatorskiej 12
Pomieszczenia są w niezbędnym stopniu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na wyposażeniu jest schodołaz umożliwiający dostęp do budynku. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku znajduje się winda do komunikacji między kondygnacjami. Na dziedzińcu jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Na piętrach (I i II) usunięto bariery architektoniczne. Na II piętrze jest łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część pomieszczeń pracy wyposażona jest w klimatyzację, część w wentylację grawitacyjną i naturalną.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dekretacja i wprowadzanie do Systemu QNT F-K i AZF dokumentów finansowo-księgowych dysponenta III stopnia MSiT w celu ich bieżącej ewidencji.
 • Kontrolowanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowo-księgowych dysponenta III stopnia MSiT gotówkowych oraz płatnych kartą służbową, w szczególności, w celu sprawdzenia czy: wystawiono je w sposób prawidłowy, podpisane zostały przez osoby do tego upoważnione, nie zawierają błędów formalnych i rachunkowych (w tym zgodności z planem, wnioskiem, umową) w części 25 – Kultura fizyczna i części 40 – Turystyka.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie planowania i realizacji budżetu dysponenta III stopnia MSiT.
 • Prowadzenie rejestrów i księgowanie wniosków o zaangażowanie środków w planie finansowym oraz umów cywilnoprawnych w celu ich bieżącej ewidencji.
 • Prowadzenie monitoringu poziomu wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz weryfikacji i uzgodnień zapisów księgowych w celu prawidłowej realizacji zadań.
 • Sporządzanie sprawozdań RB-28-programy, Rb-28UE i RB-BZ1 w ramach cz. 25 – Kultura fizyczna i cz. 40 – Turystyka w celu realizacji sprawozdawczości budżetowej.
 • Obsługa informatycznego systemu obsługi budżetu państwa Trezor w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych w celu realizacji zadań z zakresu planowania oraz sprawozdawczości budżetowej.
 • Kontrolowanie wykonania planu wydatków w ramach budżetu tradycyjnego oraz budżetu zadaniowego cz. 25 – Kultura fizyczna i 40 - Turystyka w stosunku do zaangażowania środków finansowych na podstawie umów i zrealizowanych wydatków oraz zablokowanych środków na podstawie wniosków w celu bieżącej analizy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości budżetowej
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość obsługi systemu finansowo-księgowego QNT Quorum.
 • Znajomość obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR.
 • Kursy i szkolenia zawodowe z zakresu księgowości.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w państwowej jednostce budżetowej.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie kursów lub szkoleń z zakresu księgowości
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Urząd nasz jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Formularze oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Nabór do Służby Cywilnej”.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osoba, która złożyła ofertę, może odebrać swoje dokumenty.
W naborze będą stosowane w szczególności następujące techniki i metody naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem. Kandydatki/Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani w ten sam sposób.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 2447-309.

Specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna