Specjalista
Gliwice
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym.
Zadania wykonywane są w siedzibie urzędu jak i poza jego siedzibą.
Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Stres związany z terminowością wykonywania zadań oraz obsługą interesantów.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
- budynek bez urządzeń dźwigowych, może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi, drzwi blokowane, otwierane kartami identyfikacyjnymi);
- stanowisko znajduje się na drugim piętrze budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach;
- oświetlenie sztuczne i naturalne;
- budynek i stanowisko nie są dostoswane do osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych oraz nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Praktyczne realizowanie przedsięwzięć związanych z procesem zabezpieczenia i uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych podległych jednostek wojskowych.
 • Prawidłowe wykorzystywanie zasobów dla potrzeb mobilizacyjnego uzupełnienia. Gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych dla potrzeb mobilizacyjnych.
 • Udział w kontroli stawiennictwa żołnierzy rezerwy na ćwiczeniach wojskowych.
 • Sporządzanie bilansu zasobów rezerw osobowych wykorzystywanych na potrzeby obronne.
 • Współpraca z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia ich potrzeb mobilizacyjnych.
 • Utrzymywanie w stałej aktualności analiz jakości uzupełnianych jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy.
 • Wyjaśnianie powodów nie stawienia się żołnierzy rezerwy na ćwiczenia i kierowanie w uzusadnionych przypadkach spraw do sądu lub prokuratury.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjnym
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);
 • samodzielność w działaniu;
 • systematyczność;
 • dyspozycyjność;
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • odporność na stres i umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność w pracy;
 • zdolność analitycznego myślenia.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego - dokument sporządzony przez kandydata.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - dokument sporządzony przez kandydata.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - dokument sporządzony przez kandydata.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Zawiszy Czarnego 7
  44-121 GLIWICE
  Drogą elektroniczną oferty można składać pod warunkiem ich opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usuługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej - Dz. U. 2019.162 z późn. z m.) na adres: Aplikuj - decyduje data wpływu do urzędu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie na stanowisku Specjalisty, umowa na czas określony (12 miesięcy) - w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w Służbie Cywilnej lub na czas nieokreślony - w przypadku osób, które otrzymały pozytywną pierwszą ocenę albo były zatrudnione w Służbie Cywilnej na podstawie umowy na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania a także są osobami zatrudnionymi w Służbie Cywilnej na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej (Dz. U.2020.265).

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3.600,02 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się w ww. sposób - drogą elektroniczną(e-mailem) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W CV kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów: I etap - test wiedzy ze znajomości aktów prawnych zgodnie z zakresem obowiązków, II etap - sprawdzenie umiejętności praktycznych oraz III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

List motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równoważne.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 124 652 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specjalista
Gliwice
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna