Specjalista
Chełm
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Praca samodzielna, przy monitorze komputerowym pow. 4 godzin dziennie.
Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Pomieszczenia biurowe sekcji znajdują się na II piętrze, dostęp tylko przez klatkę schodową. Budynek posiada windę tylko do piętra pierwszego. Ponadto budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie rozkazów personalnych (decyzji) w sprawach dot. m.in. przyjęcia do służby, sporządzanie wniosków oraz rozkazów personalnych w przedmiocie uznania stopni służbowych, mianowania na stanowisko służbowe, zwolnienia z tego stanowiska, przenoszenia do pełnienia służby lub delegowania do czasowego pełnienia w innej miejscowości, mianowanie na stopnie w SG, mianowanie do służby stałej, nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz nagrody rocznej.
 • Ustalenie wysokości uposażenia na zajmowanym stanowisku służbowym oraz wzrostu uposażenia funkcjonariuszy z tytułu powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku oraz z tytułu zaliczenia okresów służby i pracy do wysługi lat.
 • Opiniowanie próśb, wniosków i odwołań w sprawach kadrowych wniesionych przez funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej oraz sporządzanie w tym zakresie dokumentacji w postaci wezwań, zawiadomień i stanowisk.
 • Przygotowywanie wniosków o powołanie/odwołanie na/ze stanowiska komendantów placówek.
 • Przygotowywanie w imieniu Komendanta NOSG wniosków do Komendanta Głównego SG o zwolnienie ze służby w SG na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 ustawy o SG, w tym gromadzenie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia ze stosownym wnioskiem.
 • Sporządzanie wniosków o skrócenie oraz przedłużenie okresu służby przygotowawczej.
 • Sporządzanie pism korespondencyjnych w imieniu Komendanta NOSG oraz Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia.
 • Wystawianie i wydawanie dokumentów/zaświadczeń wynikających ze stosunku służbowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne.
 • Znajomość zasad prowadzenia postępowania administracyjnego.
 • Znajomość aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) regulujących i związanych ze służbą w SG.
 • Znajomość orzecznictwa i doktryny w ww. zakresie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.

Proponowane wynagrodzenie: zasadnicze brutto 3097,- zł, dodatek za wysługę zgodnie z posiadanym stażem pracy.

Planowana data zatrudnienia: ok. 20.12.2019 r.

Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA”. W związku z tym informujemy,
że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzór oświadczeń dostępny jest pod adresem http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce „Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie”.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych:
nr telefonu / adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo
o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy (fakultatywnie), rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-50-91.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Chełm

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna