Specjalista
Brodnica
Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kadr i szkolenia i prezydialny
Zespół do spraw Kadr i Szkolenia i Prezydialny

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniu biurowym, które znajduje się na II piętrze. Praca niezwiązana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze ekranowym komputera i przekraczająca połowę dobowego czasu pracy. Wiąże się z reprezentacją urzędu, możliwe krajowe wyjazdy służbowe. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich. Na stanowisku nie występują czynniki uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i biurowego. W budynku znajduje się winda, która dojeżdża do parteru oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, umiejscowiona również na parterze. W pozostałych strefach budynku, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentów - zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie nawiązania, trwania oraz ustania stosunku pracy/służby. Sporządzanie dokumentów emerytalno-rentowych
 • zapewnienie obsługi kadrowej funkcjonariuszy/pracowników Komendy. Prowadzenie dokumentacji organizacyjno-etatowej oraz ewidencjonowanie dokumentów służbowych
 • sporządzanie dokumentacji z zakresu kierowania funkcjonariuszy/pracowników na badania: wstępne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne oraz realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy
 • realizacja korespondencji związanej z działalnością kadrową
 • prowadzenie bieżącej ewidencji czasu pracy/służby, urlopów i absencji chorobowej
 • wprowadzanie danych kadrowo-finansowo-organizacyjnych do systemów informatycznych: PŁATNIK, SWOP, SESPOL
 • nadzorowanie i czuwanie nad terminowym sporządzaniem dokumentacji związanej z okresową oceną w służbie cywilnej - zgodnie z obowiazującymi przepisami
 • prowadzenie okresowej analizy stanu dyscypliny i nadzwyczajnych wydarzeń w służbie/pracy oraz bieżące ewidencjonowanie postępowań dyscypinarnych/wyjaśniających

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie administracyjne lub w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji lub w kadrach
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość przepisów z zakresu: Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie http://bip.brodnica.kpp.policja.gov.pl
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi ok. 1899,53 zł + dodatek za wysługę lat

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, numer ogłoszenia). Dokumenty musza być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Specjalista

Brodnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna