Specjalista
Kalisz
Archiwum Państwowe w Kaliszu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kadrowo-księgowych
Oddział III Administracyjno-Gospodarczy

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie Archiwum na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, biurowa, siedząca
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca na pierwszym piętrze w siedzibie Archiwum, w budynku brak wind, podjazd dla wózków inwalidzkich wyłącznie przy wejściu głównym,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników,
 • opracowywanie projektów dokumentów wewnątrzzakładowych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wolontariatu, staży i praktyk oraz umów cywilnoprawnych.
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
 • obsługa programów linii Progmann oraz Informatycznych Systemów Obsługi Budżetu Państwa.
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • rozliczanie składek ZUS

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, z zakresu zarządzania lub pokrewne (np. ekonomiczne)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 1,5 roku doświadczenia w administracji lub do 1 roku w komórce do spraw kadrowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Kaliszu
  ul. Poznańska 207
  62-800 Kalisz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko specjalista”.
Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty otrzymane po terminie, nie kompletne oraz nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (62) 767-10-22.
Specjalista
Kalisz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna