Specjalista
Ostróda
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw finansowo-płacowych
w Zespole ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

- praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15
- bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek PIW trzypiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych)
Pracownikom oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki, zapomogi)
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie pod względem formalno–rachunkowym dokumentów dotyczących rozliczeń z zakresu zwalczania i monitowania chorób zakaźnych zwierząt wraz ze sporządzaniem listy płac i innych zestawień niezbędnych do ich rozliczenia i sporządzenia sprawozdań z ww. zakresu,
 • sporządzanie list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla zawartych umów o pracę, pozostałych umów zlecenia, o dzieło i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dekretacja dokumentów księgowych jednostki,
 • obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor,
 • przygotowywanie przelewów bankowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku ds. wynagrodzeń,
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office z Excel,
 • Umiejętność obsługi programu Płatnik,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostce budżetowej
 • wykształcenie: wyższe
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego na stanowisku ds. wynagrodzeń
 • Kopie zaświadczeń, certyfikatów lub dyplomów o ukończonych kursach z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych, rachunkowości
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie stażu pracy w księgowości w jednostce budżetowej
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub na adres e'mail podany w ofercie (dane kontaktowe podane przez Kandydatkę/Kandydata).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Termin zatrudnienia: listopad 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: (89) 646 59 73

Specjalista

Ostróda

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna