Specjalista
Gostyń
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kadrowych
Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych

Warunki pracy

• praca administracyjno – biurowa w systemie codziennym w godz. 7.30 - 15.30
w siedzibie tut. jednostki,
• wyjazdy służbowe w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.,
• częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami komendy,
• stres związany z obsługą petentów zewnętrznych, kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne i wewnętrzne,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy sztucznym /naturalnym oświetleniu,
• narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner i inne urządzenia biurowe,
• praca na piętrze, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak podestów i wind), toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie polityki kadrowej zmierzającej do kształtowania pożądanego stanu i struktury zatrudnienia w komendzie
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy/służby
 • zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy
 • sporządzanie sprawozdań oraz zestawień statystycznych z zakresu spraw kadrowych
 • prowadzenie ewidencji czasu służby pracowników/strażaków systemu codziennego
 • prowadzenie ewidencji urlopów i absencji strażaków i pracowników cywilnych
 • przygotowywanie materiałów analitycznych i danych na potrzeby komendy
 • sporządzanie planów pracy oraz informacji z realizacji zadań i celów ujętych w planach pracy samodzielnego stanowiska pracy ds. kadrowych
 • systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez jednostki PSP oraz na drodze samokształcenia
 • realizowanie zadań związanych z archiwizacją dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Nieposzlakowana opinia
 • Znajomość przepisów prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja, prawo lub zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Dobra organizacja i dyscyplina pracy
 • Duża samodzielność w działaniu
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (załącznik nr 1 – do pobrania ze strony internetowej http://www.gostyn.psp.wlkp.pl/ bądź w siedzibie komendy),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
1. Umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej (umowa ulegnie rozwiązaniu z chwilą powrotu do pracy zastępowanego pracownika.

2. Rekrutację prowadzi komisja ds. przeprowadzania naboru powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu.

3. Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w trzech etapach:

- I etap: weryfikacja dokumentów – dokonanie wstępnej analizy zgromadzonych ofert polegającej na sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów przez kandydatów oraz spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych, zamieszczonych w ogłoszeniu. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do testu wiedzy zostanie opublikowana w dniu 10 lipca 2019 r.

- II etap: test wiedzy – test zawiera 20 pytań związanych z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku pracy oraz wiedzy ogólnej ze znajomości przepisów prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej. Czas trwania testu wynosi 25 minut. Liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 20. Minimalna liczba uzyskanych punktów kwalifikująca do następnego etapu naboru wynosi 11. Test wiedzy zostanie przeprowadzony w dniu 11 lipca 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie komendy.

- III etap: rozmowa kwalifikacyjna Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu z kandydatami w obecności komisji ds. przeprowadzania naboru. Wszyscy kandydaci odpowiadają na jednakowe pytania, ustalone przez członków komisji. Podczas rozmowy oceniane są umiejętności kandydatów do zajmowania stanowiska pracy na podstawie 4 ustalonych kryteriów: przygotowanie merytoryczne, treść i poprawność wypowiedzi, odporność na stres, umiejętność prezentacji. Za każdy z 4 wymienionych obszarów komisja może przyznać oceny punktowe w skali od 1 do 5. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 20. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 12 lipca 2019 r. od godziny 9:00 w siedzibie komendy.

4. Życiorys, CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty kandydatów, które nie zawierają kompletu dokumentów i nie spełniają wymogów niezbędnych, określonych w ogłoszeniu, nie biorą udziału w procedurze kwalifikacyjnej.
5. Informacje o wynikach poszczególnych etapów zostaną zamieszane na stronie internetowej komendy http://www.gostyn.psp.wlkp.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej tut. komendy oraz w siedzibie KP PSP w Gostyniu w miejscu powszechnie dostępnym (tablica ogłoszeń). Dodatkowo końcowy wynik naboru zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

6. Planowany termin zatrudnienia to 01 sierpnia 2019 r.

7. Odrzucone oferty pracy zostają przechowywane w archiwum zakładowym komendy. Kandydaci aplikujący na wolne stanowiska pracy w ramach procedury naboru mogą uzyskać informację dotyczącą indywidualnych wyników uzyskanych w toku naboru u pracownika kierującego komórką kadrową po okazaniu dowodu tożsamości oraz złożeniu odpowiedniego wniosku.

8. Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 65 322 42 73 lub 65 322 42 60.

Specjalista

Gostyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna