Specjalista
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw inwestycyjno - administracyjnych
Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w prowadzeniu ewidencji prowadzonych robót, kosztów w zakresie realizacji wydatków budżetowych oraz rozliczeń z nimi związanych i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo-Księgowego. Przygotowywanie zestawień do sprawozdawczości. Prowadzenie spraw biurowych.
 • prowadzenie postępowań do 30 tys. Euro w celu udzielenia zamówienia publicznego
 • opracowywanie materiałów do preliminarza budżetowego i sprawozdań oraz przygotowywanie zestawień dla formularzy inwestycyjnych
 • współdziałanie z Oddziałem Wykonawstwa i Nadzoru Robót w zakresie prowadzenia ewidencji umów, zleceń oraz wydatków w ramach systemu „Rodzajowa Ewidencja Wydatków”
 • współudział w prowadzeniu sprawozdawczości całego Wydziału
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących oraz doręczanie ich pracownikom Wydziału zgodnie z dekretacją Naczelnika Wydziału, przekazywanie dokumentacji i informacji komórkom terenowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze praca biurowa
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów ustawy PZP
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze administracja publiczna
 • wykształcenie: wyższe w obszarze: ekonomiczne, administracyjne, techniczne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 143,78 - 3 369,98 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 34 66/60 lub 58 355 31 71

Specjalista

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna