Specjalista
Gorzów Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw administracyjnych i transportu
w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych

Warunki pracy

- Praca w terenie
- Zagrożenie korupcją
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- Pomieszczenia biurowe zlokalizowane na 7 piętrze
- Zainstalowana winda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie elektronicznego systemu zarządzania flotą pojazdów LUW - prowadzenie książki przeglądów, kosztów, wymiany materiałów i płynów eksploatacyjnych, opon, itp.
 • Planowanie i organizowanie przeglądów technicznych, napraw i konserwacji pojazdów służbowych LUW
 • Organizowanie terminowego zaopatrzenia i dokonywania zakupów części zamiennych, materiałów pędnych, olejów, smarów, narzędzi i urządzeń warsztatowych zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami
 • Rozliczanie zużycia paliw - analiza zużycia paliwa, prowadzenie rejestru, niezbędne obciążenia
 • Prowadzenie spraw związanych z urządzeniami, które podlegają dozorowi technicznemu w tym m.in. prowadzenie ksiąg rewizyjnych wind, sprężarek, urządzeń ciśnieniowych w hydroforni, platformy jezdnej, dźwigników samochodowych, itp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarowaniem flotą pojazdów - logistyką
 • Wiedza z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców
 • Znajomość przepisów dotyczących urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność, terminowość
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Umiejętność negocjowania
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego MS Office w zakresie - edytora tekstów MS Word, - arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku logistyka

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu,
• Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
• W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, na których wymagany jest odręczny podpis, muszą być podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
Brak podpisów spowoduje odrzucenie aplikacji.
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 78 51 624
• Proponowane wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia zasadniczego - 3 200,00 zł (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego)

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna