Specjalista
Ostróda
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Pokój znajduje się na I piętrze budynku, w którym nie ma windy. Pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych.
Praca w pomieszczeniu przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Praca w wymuszonej pozycji ciała.
W skrzydle budynku na piętrze znajdują się dwie toalety (1 damska i 1 męska) nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Parter budynku jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz podłóg antypoślizgowych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w pomieszczeniu wyposażonym w komputery i sprzęt teleinformatyczny.
Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu i poza nim (możliwe wyjazdy służbowe).
Praca administracyjno – biurowa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego w KPP Ostróda i jednostkach podległych,
 • prowadzenie zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających, prowadzenie postępowań kontrolnych i czynności wyjaśniających w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych przez policjantów i pracowników KPP w Ostródzie i jednostek podległych
 • prowadzenie szkoleń, instruktaży poradnictwa dla policjantów i pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego odpowiedzialnego za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania niejawnych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • pełnienie funkcji pełnomocnika ds. OIN powołanego decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe (zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. z 2018 r., poz. 412) w celu pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (OIN)
 • posiadanie odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego (zgodnie z art. 14 i 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. 2018 r., poz. 412)
 • zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • umiejętność komunikowania się z innymi osobami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • wykształcenie: wyższe z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa,
<br>studia podyplomowe – z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • znajomość przepisów ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenie Prezesa RM z 22.12.2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1692)
 • umiejętność organizowania pracy własnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu OIN
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
  ul. Handlowa 6
  14-100 Ostróda
  z dopiskiem:
  "oferta pracy - inspektor Zespołu ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia,
  nr ogłoszenia …..."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymagania formalne oraz przejdą preselekcję zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego mailowo (proszę podać adres mailowy) lub telefonicznie.

Złożone dokumenty nie będą zwracane. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po potwierdzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych faktu posiadania odpowiedniego i ważnego poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.

Przewidywane uposażenie zasadnicze na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi max. 3093,86 zł brutto (z należną wysługą).

Wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP KPP w Ostródzie oraz w BIP KPRM

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: analiza merytoryczna ofert – preselekcja (wybór co najmniej 10 kandydatów, którzy uzyskali podczas preselekcji najwyższa ilość punktów),
etap 3: test wiedzy merytorycznej i wykonanie zadania praktycznego (sprawdzenie wiedzy) dla wybranych w etapie 2 - 10 osób,
etap 4: rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje: Anna Siniakiewicz tel. 089 642 72 25
(np. dane kontaktowe, informacje o proponowanym wynagrodzeniu, przewidywanym terminie zatrudnienia, informacja o etapach prowadzonego naboru oraz innych istotnych informacji z punktu widzenia kandydata, adres strony urzędu, na której kandydat może uzyskać więcej informacji)

Warunkiem przystąpienia do procedury konkursowej jest podanie w aplikacji numeru PESEL.

Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie.

Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. OIN w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie osoby wyłonionej w wyniku naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa.

Specjalista

Ostróda

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna