Specjalista
Włocławek
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw badań biologicznych
w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Bydgoszczy, Pracownia we Włocławku

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w terenie,
- praca w trudnych warunkach środowiskowych,
- wyjazdy służbowe,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek dwupiętrowy nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobieranie próbek i wykonywanie oznaczeń biologicznych zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi,
 • Obsługa i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego niezbędnego do wykonywania badań zgodnie z instrukcjami i procedurami,
 • Dokumentowanie poszczególnych etapów pracy ( w tym karty kontroli, sprawdzeń),
 • Przygotowywanie i sprawdzanie odczynników, szkła i sprzętu wg obowiązujących instrukcji procedur i norm
 • Prowadzenie kontroli jakości poprzez wykonywanie próbek kontrolnych, testów mikrobiologicznych, udział w badaniach biegłości organizowanych przez uprawnione jednostki.
 • Uczestniczenie we wdrażaniu procedur badawczych, walidacji metod, szacowania niepewności, audytach wewnętrznych i zewnętrznych, działaniach korygujących i zapobiegawczych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy laboratoryjnej,
<br>
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie A1
 • Znajomość Prawa ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość biologicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych,
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Umiejętność prawidłowej interpretacji metodyk badawczych,
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub pracy z aparaturą pomiarową
 • wykształcenie: wyższe biologiczne lub pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B1

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na wymaganym poziomie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

Specjalista

Włocławek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna