Specjalista
Bytom
Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi finansowo-kasowej Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu
Zespołu Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca biurowa w pozycji siedzącej w 8 godzinnym systemie pracy przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Częste kontakty z funkcjonariuszami i pracownikami oraz petentami z zewnątrz. Na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia zawiązane z pracą przy monitorze komputera w postaci fal elektromagnetycznych. W budynku występują bariery architektoniczne, brak wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, opracowywanie i ewidencjonowanie świadczeń dla funkcjonariuszy i pracowników KMP w Bytomiu.
 • Sporządzanie w systemie komputerowym SWOP list wypłat należności dla pracowników i funkcjonariuszy oraz osób obcych (umowa - zlecenie).
 • Przyjmowanie-po wstępnej kontroli merytorycznej, opracowywanie i ewidencjonowanie dowodów księgowych (rachunków/faktur/not księgowych).
 • Prowadzenie obsługi kasowej jednostki oraz stosownej ewidencji.
 • Prowadzenie postępowań szkodowych w zakresie realizowanego zagadnienia.
 • Kontrola formalno-rachunkowa rachunków, faktur z grupy 0, opracowywanie, formalizowanie i kompletowanie wymaganych załączników.
 • Rejestracja dowodów księgowych w systemie komputerowym SWOP-FK.
 • Archiwizowanie dokumentów i przekazywanie materiałów do archiwum w celu zapewnienia właściwego ich przechowywania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w finansach lub 1,5 roku w administracji publicznej
 • znajomość przepisów tj.: ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, zasad archiwizacji
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji: Word, Excel, Open office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o kierunku ekonomia, finanse
 • posiadanie przeszkolenia z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych
 • rzetelność
 • terminowość
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowego przeszkolenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Bytomiu
  ul.Powstańców Warszawskich 74
  41-902 Bytom

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie zasadnicze 2 250 zł brutto plus dodatek za wysługę lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu w terminie do dnia 11.04.2019r.
Życiorys w formie CV.
Oferty zawierające dokumenty niepodpisane bądź niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko specjalisty Zespołu Finansów i Zaopatrzenia KMP w Bytomiu jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji. Dokumenty prosimy dostarczać w kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na zastępstwo na stanowisko specjalisty Zespołu Finansów i Zaopatrzenia KMP Bytom - nie otwierać w sekretariacie".
Dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32) 388 82 29

Specjalista

Bytom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna