Specjalista
Świdnica
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Organizacyjno - kadrowych
Sekcja organizacyjno - kadrowa

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Z pracą na w/w stanowisku związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami.
Miejsce i otoczenie organizacyjno techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze;
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner
Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest windy. Nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie spraw obiegu dokumentów; ewidencjonowanie czasu pracy
 • - protokołowanie i organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji;
 • - przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działalności Komendy;
 • - prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją Kontroli wewnętrznej;
 • - przygotowywanie i realizowanie sprawozdań rocznych, kwartalnych oraz miesięcznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie - Ogólnokształcące, obsługa komputera i urządzeń biurowych;
<br>- Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.
<br>- Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego Państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego Państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
<br>- Korzystanie w pełni z praw publicznych;
<br>- Nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W miesiącu poprzedzającym date upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6 %.
- oferty należy przesłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie: "OFERTA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ";
- własnoręcznie podpisane oświadczenia;
- oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy) - decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego;
- nabór będzie przeprowadzony w następujących etapach:
1 etap - weryfikacja dokumentów
a) sprawdzenie kompletności złożonych przez kandydata/kę ofert oraz spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów;
b) wykluczenie z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert, które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają niezbędnych wymogów
2 etap - sprawdzian wiedzy i umiejętności
Sprawdzian wiedzy - test jednokrotnego wyboru, czas trwania 20 minut - składający się z 20 pytań merytorycznych.
Wymogiem niezbędnych do dopuszczenia do 3 etapu jest uzyskanie co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów.
3 etap - rozmowa.
Nie przystąpienie kandydata/ki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
Wykaz kandydatów/ek zakwalifikowanych do poszczególnych etapów zostanie umieszczone na stronie Komendy Powiatowej, BiP oraz tablicy ogłoszeń KP PSP w Świdnicy.
- w przypadku nie odebrania dokumentów po zakończeniu naboru oferty osób nie ujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 74 /851 88 80.
Orientacyjna wysokość zarobków 2 800 zł. brutto.

Specjalista

Świdnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna