Specjalista
Stargard
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Stargardzie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

wykonywanie czynności administracyjno-biurowych
nie wystepują szkodliwe, niebezpieczne warunki pracy
praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer - powyżej 4 godzin dziennie)
pomieszczenia biurowe znajdują się na I i II piętrze (brak windy, podjazdów, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i weryfikacja wymaganych dokumentów (wnisoków) składanych przez ochotników - kandydatów do terytorialnej służby wojskowej (TSW)
 • kierowanie ochotników - kandydatów do TSW, którzy otrzymali rekomendację do służby, do pracowni psychologicznej oraz do komisji lekarskich w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej (w razie wystąpienia wymagań na dane stanowisko służbowe)
 • kierowanie ochotników - kandydatów do TSW do jednostek wojskowych celem poddania ich postępowaniu kwalifikacyjnemu
 • sporządzanie analiz, meldunków i sprawozdań dotyczących naboru do TSW
 • udział w akcjach promocyjnych i informacyjnych, przy współudziale jednostek wojskowych, dotyczących rekrutacji do TSW

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość obowiązujących aktów prawnych w zakresie powszechnego obowiązku obrony
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Ogólna wiedza na temat ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • asertywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) i niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych i niespełniających wymogów formalnych zostaną zwrócone kandydatom. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.
Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku: 3067,87 zł brutto miesięcznie. Zatrudnienie na czas zastępstwa pracownika.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261-451-518.

Specjalista

Stargard

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna