Specjalista
Nowy Dwór Mazowiecki
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
do spraw tłumaczeń w Zespole do spraw Migracji w Grupie do spraw Cudzoziemców w Placówce Straży Granicznej Warszawa - Modlin

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Praca stacjonarna w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, brak pomieszczeń
higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie tłumaczeń ustnych i pisemnych dokumentacji służbowej związanej między innymi z zatrzymaniem, przeszukaniem, wykonywaniem czynności w ramach wszczętego postępowania przygotowawczego i czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonej procedury administracyjnej
 • przyjmowanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP od cudzoziemców aplikujących w PSG Warszawa-Modlin
 • uczestniczenie w posiedzeniach Sądu związanych z czynnościami procesowymi i administracyjnymi prowadzonymi przez PSG Warszawa – Modlin
 • rozliczanie należności finansowych wynikających z powoływania biegłych sądowych, tłumaczy w związku z prowadzonymi posterowaniami administracyjnymi i karnymi
 • przygotowywanie dokumentacji służbowej prowadzonej przez Grupę ds. Cudzoziemców do przekazania do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy tłumacza, dokonywanie tłumaczeń ustnych i pisemnych na język polski i odwrotnie
<br>
 • Znajomość języków obcych: rosyjski lub ukraiński lub m.in. bengalski, dari, urdu, hindi, tamilski na poziomie bardzo dobrym
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem i działalnością Straży Granicznej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • dyskrecja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języków obcych: angielski na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języków obcych rosyjski lub ukraiński lub m.in. bengalski, dari, urdu, hindi, tamilski na poziomie bardzo dobrym
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1167 ze zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w  zakresie znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  
  ul. Komitetu Obrony Robotników 23
  02-148 Warszawa  
  z dopiskiem „inspektor NwOSG/PSG Warszawa-Modlin/GdsC/ZdsM/2“
  Tel. (22) 500 30 77, 500 33 79

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
1. Proponowane wynagrodzenie w wysokości 3 018.76 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat;
2. Godziny pracy urzędu: 7:30 - 15:30;
3. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego).
4. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań formalnych określonych
w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz opatrzonych własnoręcznym podpisem i datą dokumentów.

5. Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

1) życiorys, list motywacyjny wraz z komórką organizacyjną oraz wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być własnoręcznie podpisane,
2) wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
3) dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni,
4) w przypadku dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski,
5) spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie długości wymaganego doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy poprzez dokumenty takie jak:
- świadectwa pracy/świadectwa służby
- świadectwa pracy w ramach umów cywilnoprawnych
- zaświadczenia o odbytych stażach, wolontariatach ( z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia: rrrr, mm, dd)
- zaświadczenia o zatrudnieniu (w przypadku trwającego zatrudnienia – ważność zaświadczenia 30 dni)
6) spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie rodzaju (branży) wymaganego doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi branżę, rodzaj wykonywanych czynności, takimi jak:
- zakres dotychczas wykonywanych zadań na stanowisku (np.: praca biurowa)
- referencje z opisem zadań wykonywanych na stanowisku
7) spełnienie wymagania niezbędnego dotyczącego znajomości języków obcych należy udokumentować kopią certyfikatu z określeniem skali znajomości języka.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce"
Wolne stanowiska pracy"

Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, referencje, nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.
W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogi formalne.

6. Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty kandydatów nie spełniających wymagań oraz kandydatów nie wybranych podlegają komisyjnemu zniszczeniu
po zakończonym naborze.


8. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

9. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Specjalista

Nowy Dwór Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna