Specjalista
Bydgoszcz
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw techniczno – administracyjnych
w Dziale Administracyjno – Gospodarczym

Warunki pracy

- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem
- obsługa klientów zewnętrznych
- praca w siedzibie urzędu Bydgoszcz ul. Dworcowa 65
Otoczenie organizacyjno – techniczne miejsca pracy
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- budynek przy ul. Dworcowej nie posiada windy i nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i przeprowadzanie przetargów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych.
 • Organizowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego nad realizowanymi remontami i inwestycjami.
 • Ocena przygotowanej dokumentacji technicznej, jej uzgadnianie, opiniowanie, uzyskiwanie zgód i pozwoleń.
 • Zlecanie przygotowywania projektów, kosztorysów, umów planowanych robót budowlanych, remontów i odbiór prac.
 • Organizowanie prac oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych.
 • Sporządzanie materiałów wyjściowych do rocznych planów i sprawozdań z zamówień publicznych.
 • Pomoc w sporządzaniu planów, sprawozdań dotyczących działalności Działu.
 • Dokonywanie zakupów towarów i usług, robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Prowadzenie ewidencji budynków Archiwum.
 • Dokonywanie przeglądów technicznych budynków i pomieszczeń dla ustalenia niezbędnych potrzeb w zakresie prac remontowych.
 • Zlecanie usuwania zgłaszanych przez komórki organizacyjne drobnych usterek.
 • Zlecanie przeglądów i konserwacji głównych instalacji i urządzeń w budynkach Archiwum.
 • Wyposażanie budynków i pomieszczeń w określone przepisami ilości i rodzaje sprzętu i urządzeń ppoż.
 • Prowadzenie rejestru umów usług i dostaw oraz robót budowlanych.
 • Udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postepowania Administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera (Access, Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków w administracji państwowej
 • wykształcenie: wyższe ekonomia, budownictwo

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Dworcowa 65
  85-009 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania poli-tyczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.
- oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
- kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni/ zostaną powiadomione/ni/ o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
- dokumentów nie odsyłamy, oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zo-staną komisyjnie zniszczone
- oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (052) 33-95-403, 33-95-401.

Specjalista

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna