Specjalista
Błonie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
samodzielne stanowisko pracy

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach biurowych na parterze budynku Komendy z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadan z zakresu ochrony danych osobowych
 • realizowanie zadań z zakresu oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • realizowanie zadań z zakresu gospodarowania środkami ZFŚS dla pracowników cywilnych
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • realizowanie w zastępstwie bieżących zadań z zakresu spraw kadrowych w przypadku nieobecności pracownika
 • przygotowywanie list do wypłat równoważników pieniężnych wynikających z ustawy o PSP
 • realizowanie zadań w zakresie sortów mundurowych (m.in. dokonywanie zakupów, prowadzenie kart mundurowych)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie
 • znajomość RODO, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz o Służbie Cywilnej jak również rozporządzeń wykonawczych
 • praktyka w zakresie pracy na stanowisku administracyjno - biurowym min 12 m-cy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programów biurowych ( Word Exel)
 • odpowiedzialność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu
 • umiejętnośc redagowania pism urzędowych
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach PSP lub w jednostkach administracji samorządowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty kandydatów z niekompletną dokumentacją lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie rekrutacyjne polegać będzie na weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym, następnie sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych etapów postępowania zostaną zniszczone.
Kontakt: 22 725-51-11 wew. 110

Specjalista

Błonie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna