Specjalista
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw budżetu
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • dekretowanie wyciągów bankowych według klasyfikacji budżetowej i w układzie budżetu zadaniowego (dokumenty finansowo-księgowe, ZUS, podatek od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych)
 • sporządzanie, korekta i aktualizacja planów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu oraz rozliczanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym delegacji zagranicznych; organizacja zakupu i zwrotu dewiz
 • wyliczanie i aktualizacja oraz informowanie komórek merytorycznych Urzędu o wartości jednostki taryfowej
 • rozliczanie delegacji krajowych (diety, koszty podróży) oraz rozliczanie kart płatniczych
 • rozliczanie zaliczek udzielanych pracownikom Urzędu (np. zakupy, wyjazdy służbowe)
 • obsługa systemu Nowa Bankowość Elektroniczna (NBE) – w szczególności wprowadzanie do systemu przelewów dotyczących potrąceń z list płac i innych
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem kasy Urzędu Morskiego w Gdyni w czasie nieobecności pracownika do spraw wpłat i wypłat gotówki w kasie Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finanse, księgowość
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, rachunkowości i klasyfikacji budżetowej w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań
 • obsługa systemów elektronicznej księgowości
 • praca w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finanse publiczne
 • wykształcenie: wyższe profilowe w dziedzinie nauk ekonomicznych
 • studia podyplomowe kierunek: finanse i rachunkowość
 • kurs z zakresu rachunkowości
 • znajomość przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na kierunku finanse i rachunkowość

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - …………………

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2 833,25 - 3 554,67 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 31 30 lub 58 355 31 74

Specjalista

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna