Specjalista
Gdańsk
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Finansowym

Warunki pracy

Praca w środowisku biurowym, nie związana z wysiłkiem fizycznym, w siedzibie urzędu, na II piętrze budynku komendy (jest winda).
Narzędzia pracy: fax, drukarki, kserokopiarka, komputer.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie analityki kosztów rzeczowych dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej do kont rozrachunkowych (konto 201) i rozliczeń działalności budżetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.
 • Prowadzenie rejestru faktur, sprawdzenie ich pod względem umieszczenia na nich opisów, wpisów do ksiąg lub innych rejestrów.
 • Księgowanie zaangażowania kosztów rzeczowych do faktur.
 • Obsługa komputerowego systemu finansowego w w/w zakresie.
 • Uzgadnianie zobowiązań z rejestru zakupu ze sprawozdaniami przekazywanymi do Urzędu Wojewódzkiego i Komendy Głównej PSP.
 • Obsługa komputerowego systemu bankowego w zakresie przelewów zapłat za faktury dotyczące działalności budżetowej.
 • Wykonywanie obsługi kasowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.
 • Rozliczanie i księgowanie zaliczek wystawionych dla pracowników.
 • Dbanie o prawidłowe zabezpieczenie gotówki i innych znaków wartościowych przechowywanych w kasie, jak również w czasie transportu z banku i do banku przed kradzieżą i zniszczeniem.
 • Wystawianie rachunków za usługi wykonywane przez Komendę Wojewódzką PSP w Gdańsku na rzecz zewnętrznych kontrahentów dotyczących działalności budżetowej.
 • Prowadzenie rejestru rachunków sprzedaży wystawianych przez Komendę Wojewódzką PSP w Gdańsku.
 • Prowadzenie ewidencji wydatków okolicznościowych i reprezentacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem.
 • Obsługa finansowo-księgowa Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów PSP.
 • Obsługa finansowo-księgowa Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Cywilnych i Emerytów.
 • Obsługa działalności pozabudżetowej (księgowanie, prowadzenie rejestru należności i zobowiązań, dokonywanie przelewów za zadania zlecane, sprawdzenie faktur pod względem umieszczenia na nich opisów, wpisów i innych wymaganych informacji).
 • Obsługa komputerowego systemu finansowego i bankowego w w/w zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego z zakresu księgowości sfery budżetowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu programów MS Office,
 • umiejętność obsługi programu PUE ZUS,
 • samodzielność i sumienność w wykonywaniu zadań,
 • dokładność i terminowość realizacji zadań,
 • umiejętność pracy w zespole pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowych informacji udziela Wydział Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, telefon: (58) 3477820 / 23 / 24.

Oświadczenia (wzór do pobrania ze strony: www.straz.gda.pl) - muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

Życiorys (CV), list motywacyjny muszą być własnoręcznie czytelnie podpisane – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I – preselekcja dokumentów
II – analiza merytoryczna aplikacji
III – rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, lecz niezatrudnionych w wyniku naboru, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Specjalista

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna