Specjalista
Otwock
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw finansowo-płacowych
w sekcji finansowej (w celu zastępstwa nieobecnego pracownika)

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku;
- pomieszczenia biurowe usytuowane na II piętrze budynku;
- praca w systemie codziennym (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 15.30;
- wyjazdy służbowe krajowe;
- praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
- oświetlenie sztuczne i naturalne;
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak windy i podjazdów;
- pomieszczenia higieniczno - sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych należnych strażakom i pracownikom Komendy
 • prowadzenie kart wynagrodzeń i podatkowych strażaków i pracowników Komendy oraz rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS oraz naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • kompletowanie i opisywanie faktur i rachunków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją oraz prowadzenie ich rejestru
 • rozliczanie i wystawianie deklaracji PIT zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • rozliczanie depozytów, zwolnień lekarskich i mandatów
 • prowadzenie kartotek potraceń finansowych
 • przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • prowadzenie kartotek Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • sporządzanie przelewów i przestrzeganie terminów płatności oraz rozliczanie zobowiązań i należności
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i prowadzenie korespondencji finansowej
 • archiwizowanie dokumentacji związanej ze stanowiskiem pracy
 • obsługa programów komputerowych: bankowość elektroniczna, płacowy, finansowy, Płatnik, PUE-ZUS, GUS

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie związane z płacami i finansami
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomości ustawy o finansach publicznych, rachunkowości i podatku dochodowym od osób fizycznych, kpa oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość praktyczna przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office
 • obsługa programów finansowo-płacowych, Płatnika ZUS oraz bankowości elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak związane z płacami i finansami
 • zdolność analitycznego myślenia
 • systematyczność, terminowość, dokładność i komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy;
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole
 • zaufanie, poufność, wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji (kursy, szkolenia)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Przewidywany termin zatrudnienia 04.11.2019 r.
1. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Niezbędne dokumenty i oświadczenia”. Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Dodatkowe dokumenty” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą do przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatów. Kompletne aplikacje to te, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
2. Oferty niespełniające kryteriów naboru oraz oferty kandydatów, którzy nie przeszli kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, będzie można odebrać w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji wyników naboru. Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie tego terminu.
3. Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone według następujących etapów:
− ocena ofert oraz ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi niezbędne określone w
ogłoszeniu o naborze;
− test wiedzy;
− rozmowa kwalifikacyjna;
− wybór kandydata do zatrudnienia.
4. Kandydaci, którzy spełnią wymogi niezbędne i zostaną zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną telefonicznie poinformowani o terminie testu wiedzy i rozmowie kwalifikacyjnej.
5. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub w przypadku nieprzystąpienia kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego.
6. Rekrutację uznaje się za zakończoną w momencie ogłoszenia wyniku naboru na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, opublikowanie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku: www.kppspotwock.pl oraz na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://nabory.kprm.gov.pl/.


Specjalista

Otwock

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna