Specjalista
Kalisz
Urząd Statystyczny w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Oddziale w Kaliszu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy, lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego w tym komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą - udział w seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych, wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy znajduje się w 2-piętrowym budynku administracyjnym przy Pl. Jana Kilińskiego 13 w Kaliszu. Na wszystkich piętrach budynku znajdują się pokoje biurowe. Pomieszczenia oraz stanowiska pracy należące do Urzędu Statystycznego rozmieszczone są na parterze oraz 1 piętrze. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, monitor ekranowy, meble biurowe oraz urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp.). W przestrzeni zajmowanej przez Urząd Statystyczny wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem technicznym obiekt nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; w celu skorzystania z usług Urzędu przez osoby niepełnosprawne zapewniona zostaje pomoc ze strony pracowników.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizuje i prowadzi badania statystyczne w celu pozyskania i opracowania danych zgodnie z metodologią badań
 • analizuje i interpretuje wyniki badań statystycznych w celu przekazania poprawnych danych do dalszego opracowania i udostępniania
 • ocenia przebieg i wyniki badań statystycznych, inicjuje i wdraża nowe rozwiązania w celu poprawy organizacji badań oraz jakości uzyskiwanych wyników
 • zbiera i gromadzi sprawozdania, kontroluje je pod względem formalnym, logicznym i merytorycznym w celu opracowania danych zgodnie z metodologią badań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o służbie cywilnej
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • współpraca
 • komunikacja pisemna
 • komunikacja interpersonalna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe magisterskie (o profilu ekonomicznym)
 • znajomość podstawowych zagadnień społeczno-ekonomicznych objętych badaniami statystycznymi
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat
  Ul. Wojska Polskiego 27/29
  60-624 Poznań
  koniecznie z dopiskiem - Oferta nr 4/2019

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2513 zł + dodatek stażowy.
Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.
List motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-poznaniu/
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-267.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Kalisz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna