Specjalista
Środa Śląska
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Łączności i Informatyki
w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

zadania realizowane są w warunkach pracy biurowej, w systemie pracy dziennej w godzinach od 7.30 - 15.30 przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego.
bariery architektoniczne - brak wind

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Usuwa awarię i wykonuje bieżące naprawy sprzętu łączności i informatyki w KPP Środzie Śląskiej w celu zapewnienia ciągłości pracy jednostki i bezawaryjności oraz sprawnośći technicznej sprzętu
 • Nadzoruje wprowadzanie danych do systemów informatycznych w celu zagwarantowania prawidłowej działania tych systemów
 • Administruje lokalną centralną telefoniczną, siecią intranetową oraz internetową w celu zapewnienia prawidłowej łączności i transmisji danych na terenie działania jednostki
 • Dokonuje sprawdzeń, typowań i analizy danych w systemach policyjnych oraz poza policyjnych na potrzeby i zlecenia upoważnionych funkcjonariuszy i pracowników w celu dostarczenia informacji
 • Rozwiązuje bieżące problemy oraz przeprowadza szkolenie dla użytkowników systemów informatycznych w celu utrzymania przez nich ciągłości pracy oraz właściwego i optymalnego korzystania z dostępnych programów
 • Przygotowuje i przekazuje do Wydziału Łączności i Informatyki KWP we Wrocławiu wnioski o nadanie uprawnień, modyfikuje lub odebiera uprawnienia do systemów informatycznych w celu zapewnienia upoważnionym funkcjonariuszom i pracownikom dostępu do policyjnych baz danych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne kierunek informatyka, elektronika, telekomunikacja
 • bardzo dobraz znajomość obsługi komputera, znajomość budowy i konfiguracji sieci, ogólna znajomość zagadnień związanych z systemami łączności przewodniej i radiowej, praktyczne umiejętności w zakresie wykonywanianapraw urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych, znajomość technologii sprzętowej PC, kreatywność i samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku informatyka
 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość budowy i konfiguracji central telefonicznych w jednostkach Policji
 • obsługa central telefonicznych
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wartość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 2 805,83 złotych brutto ( mnożnik kwoty bazowej 1,4637 ).
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozpatrzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydat/kandydatka będą informowani drogą elektroniczną w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydatka/kandydat, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani droga elektroniczną ( telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach ( metodach) selekcji ( np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadania praktyczne)

UWAGA ! Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie , które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, a także własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń oparzonych własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesłać drogą pocztową ( decyduje data stempla pocztowego ) lub składając w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.

KPP w Środzie Śląskiej nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0) 71 396 75 09

Specjalista

Środa Śląska

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna