Specjalista
Kielce
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw badań cyfrowych nośników danych
w Laboratorium Kryminalistycznym

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Praca w siedzibie urzędu.
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.
Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Mikołaja Kopernika 23 w Kielcach. Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zabezpieczanie danych z nośników cyfrowych.
 • Odczyt zawartości telefonów komórkowych.
 • Zabezpieczenie zapisów z cyfrowych rejestratorów obrazów.
 • Wykonywanie kopii binarnych nośników cyfrowych.
 • Wykonywanie dokumentacji poglądowych i rejestracja czynności procesowych.
 • Przeglądanie, wstępna selekcja i konwertowanie plików.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego związanego z informatyką lub teleinformatyką lub elektroniką
 • znajomość budowy i obsługi komputera,
 • znajomość systemów operacyjnych zarówno stosowanych w urządzeniach mobilnych jak również znajomość systemów operacyjnych komputerów (Windows, Linux),
 • znajomość obsługi kamery cyfrowej oraz aparatów fotograficznych,
 • obsługa programów graficznych oraz programów do obróbki wideo np. Photoshop, Adobe Premiere, Corel Draw,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie udziału specjalistów w procesie karnym (Rozdział 22 Kpk),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • List motywacyjny – własnoręcznie podpisany
 • CV
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (świadectwa pracy, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych i opatrzonych datą oświadczeń, własnoręcznie podpisanego listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/KPK/zatrudnienie-w-policji/5795,Zatrudnienie-w-Policji.html

W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy, poprzez dołączenie kopii np.: świadectwa pracy, zakresy czynności, zaświadczenia.

Specjalista

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna