Specjalista
Siedlce
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Zespół ds. administracyjnych

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, drukarka)
- zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu
- kontakt z klientem zewnętrznym
- praca wymagająca dyspozycyjności
- zagrożenie korupcją
- stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
- praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
- budynek Inspektoratu jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - winda przy schodach wejściowych
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie wniosków i zamówień na dostawy i usługi realizowane dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
 • Wystawianie not obciążeniowych według potrzeb związanych z działalnością Inspektoratu
 • Prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości o charakterze administracyjno-biurowym, nieszkaniowym i pracowniczym
 • Wystawianie faktur dla użyczających i wynajmujących lokale za świadczenia, usługi
 • Sporządzanie umów z kontrahentami świadczącymi usługi: dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, dostawy wody i odprowadzenia ścieków komunalnych
 • Naliczanie miesięcznego czynszu za wynajem, regulowanie stawki czynszu w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług
 • Sporządzanie umów użyczenia, wynajmu lokali na działalność gospodarczą
 • Obliczanie rocznego podatku od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd w rozbiciu na wynajmujących i użyczających lokale

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • Znajomość programu Microsoft Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • Odporność na stres, komunikatywność, kreatywność
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
- Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony www.wiw.mazowsze.pl – zakładka: Praca).
- Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru są powiadamiani o ich terminie oraz o metodach i technikach naboru.
- Kandydaci zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru i którzy wzięli w nim udział, a nie zostali wybrani do zatrudnienia, otrzymują informację zwrotną.
- Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych są o tym informowani.
- Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59 w. 33.

Informacje dotyczące rekrutacji w WIW z/s w Siedlcach znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.wiw.mazowsze.pl w zakładce „Praca”.

UWAGA:
Dokumenty można:
- składać osobiście w kancelarii ogólnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach, ul Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem „oferta pracy nr 52661”),
- przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach, ul Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce, (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem „oferta pracy nr 52661”),
- przesłać za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP (temat wiadomości: „oferta pracy nr 52661). W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia muszą być potwierdzone profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia odrzucenia oferty przesyłanej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP należy treść oświadczeń dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie podpisać je swoim profilem zaufanym),
- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Aplikuj (temat wiadomości: „oferta pracy nr 52661 W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagany w ogłoszeniu list motywacyjny, CV, oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/ kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
W celu upewnienia się, że wiadomości zostały odebrane pomyślnie proszę o zaznaczenie opcji potwierdzenia dostarczenia i przeczytania poczty lub proszę o kontakt telefoniczny z działem kadr (tel. 25/63-264-59 w.33)

Specjalista

Siedlce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna