Specjalista
Gliwice
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy,
praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Zadania wykonywane są w siedzibie urzędu, niekiedy zadania wykonywane są poza siedzibą urzędu, np. promocja różnych form służby wojskowej, kwalifikacja wojskowa. Zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• Budynek bez urządzeń dźwigowych, może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi);
• Stanowisko znajduje się na drugim piętrze budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Gliwicach;
• Oświetlenie sztuczne i naturalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych stacjonujących na terenie działania WKU lub przewidzianych do formowania, oraz jednostek nakazanych do uzupełnienia w zakresie żołnierzy rezerwy;
 • • Gromadzenie rezerw osobowych w zakresie żołnierzy rezerwy znajdujących się na ewidencji WKU, prawidłowe wykorzystywanie zasobów dla potrzeb mobilizacyjnego uzupełnienia;
 • • Prowadzenie ewidencji żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne, w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem SPIRALA-ZINT;
 • • Opracowywanie zestawienia nadwyżek po mobilizacyjnym rozwinięciu jednostek wojskowych na administrowanie w terenie;
 • • Udział w kontroli stawiennictwa żołnierzy rezerwy na ćwiczeniach wojskowych.
 • • Utrzymywanie w stałej aktualności analiz jakości uzupełnianych jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy;
 • • Opracowanie meldunków i sprawozdań określonych w „Planie zasadniczych przedsięwzięć WKU na rok…”;
 • • Wyjaśnienie powodów niestawienia się żołnierzy rezerwy na ćwiczenia i kierowanie w uzasadnionych przypadkach spraw do sądu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjnym.
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • kreatywność
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • systematyczność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 412 z późn.zm.);
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego praca na stanowisku związanym z obronnością państwa;
 • wykształcenie: wyższe Bezpieczeństwo Narodowe
 • dyspozycyjność;
 • samodzielność w pracy;
 • przeszkolenie w zakresie obsługi SI SPIRALA-ZINT
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 412 z późn.zm.);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Zawiszy Czarnego 7
  44 – 121 GLIWICE

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Zatrudnienie – na stanowisko Specjalisty, umowa na czas określony.
2. Proponowane wynagrodzenie: ok. 3000,00 zł + dodatek za wysługę lat.
3. Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
4. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się w ww. sposób – drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W CV kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.
5. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
6. Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów: I etap - test wiedzy ze znajomości aktów prawnych zgodnie z zakresem obowiązków, II etap - sprawdzenie umiejętności praktycznych
oraz III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
7. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).
W przypadku nadesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego.
8. List motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
9. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równoważne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32)261 124 652
od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500.

Specjalista

Gliwice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna