Specjalista
Nakło nad Notecią
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw finansów
w Sekcji finansów

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Z pracą na stanowisku związane są wyjazdy służbowe, szkolenia, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami. Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca szczególnej koncentracji. Praca wymagająca sprawności rąk w wymuszonej pozycji. Praca przed monitorem komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca dobrej ostrości wzroku.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: w siedzibie urzędu występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osób niepełnosprawnych - brak windy, pomieszczenia biurowe znajdują się na drugim piętrze, brak dostosowanych toalet. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie i wypłata uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz innych przysługujących im świadczeń
 • regulowanie płatności bezgotówkowych
 • dokonywanie kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych
 • realizowanie gospodarki kasowej, prowadzenie rozliczeń gotówkowych
 • rozliczanie kartotek magazynowych w ujęciu wartościowym
 • rozliczanie delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników, wypłata należności
 • sporządzane deklaracji, zgłoszeń i raportów do ZUS w programie „Płatnik”, rozliczanie podatków od osób fizycznych
 • prowadzenie ewidencji członków i rozliczanie operacji finansowych Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego zatrudnienie na stanowisku związanym z rozliczaniem płac, potwierdzone pisemnie
 • znajomość programu obsługującego deklaracje, zgłoszenia i raporty do ZUS („Płatnik”)
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych
 • znajomość pakietu MS Office i obsługa urządzeń biurowych
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów dotyczących ubezpieczeń ZUS
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, działania w sytuacjach stresowych, analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • znajomość systemów komputerowych: finansowego i płacowego Fortech, kadrowo – płacowego WFGang
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej ustawy o Służbie Cywilnej
 • systematyczność, umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa
  Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Strażacka 3
  89-100 Nakło nad Notecią

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy przesłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy w służbie cywilnej ”.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie przeprowadzony w trzech etapach:
1. weryfikacja dokumentów: sprawdzenie złożonych ofert, wykluczenie z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert niekompletnych i niespełniających określonych wymogów niezbędnych.
2. test kompetencji: pisemny i praktyczny.
3. rozmowa kwalifikacyjna.
Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek
z etapów naboru, powoduje wykluczenie z dalszego postępowania. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie.
Zatrudnienie na czas określony 12 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenia umowy na czas nieokreślony.
Przewidywane wynagrodzenie brutto, wynikające z iloczynu kwoty bazowej i mnożnika: 3.000,00 zł (wyn. zasadnicze) + dodatek za staż pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 523867047.
Specjalista
Nakło nad Notecią