Specjalista
Kielce
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw realizacji projektu dofinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 p.n. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” nr POIS.02.04.00-00-0108/16 (zatrudnienie na czas realizacji projektu tj. do 31 grudnia 2022 r.)
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa oraz w terenie,
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
zagrożenie korupcją,
konieczność przemieszczania się pomiędzy biurem projektu a siedzibą RDOŚ w Kielcach (ok. 300 m).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie spraw dotyczących projektu w skali jednostki, pozwalające na zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji prac zgodnej z harmonogramem realizacji projektu,
 • prowadzenie sprawozdawczości - przygotowywanie wniosków o płatność i aktualizacja harmonogramu projektu,
 • nadzór przyrodniczy i kontrola postępów prac prowadzonych w terenie,
 • prowadzenie spotkań z właścicielami gruntów objętych działaniami w ramach projektu,
 • przygotowywanie wkładów merytorycznych do dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego działań ochrony czynnej,
 • udział w odbiorach prac wykonanych w terenie,
 • monitorowanie postępów w osiąganiu zakładanych w projekcie wskaźników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowe z zakresu biologii, rolnictwa, leśnictwa lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną przyrody - potwierdzony kopiami świadectw pracy lub innymi dokumentami,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość siedlisk zależnych od wód oraz zaleceń ochronnych,
 • znajomość przepisów prawnych dot. ochrony przyrody,
 • znajomość zasad i procedur związanych z realizacją projektów środowiskowych dofinansowanych z UE,
 • komunikatywność,
 • umiejętność obrony własnego stanowiska,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji własnej pracy,
 • zdolności analityczne i kreatywność,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub w obszarze związanym z realizacją projektów finansowanych ze środków UE lub innych funduszy pomocowych
 • odbyte szkolenia dot. rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • zaangażowanie w pracę,
 • dyspozycyjność ,
 • umiejętność pracy z mapami, w tym w środowisku GIS,
 • odporność na stres,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego,
 • Kopia dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń dot. rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie na czas realizacji projektu dofinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 p.n. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” nr POIS.02.04.00-00-0108/16 (zatrudnienie na czas realizacji projektu tj. do 31 grudnia 2022 r.)

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. List motywacyjny, CV i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem swojego imienia i nazwiska oraz numeru ogłoszenia na które to składana jest aplikacja. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie RDOŚ w Kielcach.

Oferty kandydatów nie odebrane w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru są komisyjnie niszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 34 35 351.

Specjalista

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna