Specjalista
Kraków
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw nadzoru zadań inwestycyjno-remontowych oraz eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych
w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi w branży sanitarnej. Nadzór w zakresie: eksploatacji, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodno - kanalizacyjnych, klimatyzacyjno - wentylacyjnych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne pełnienie nadzoru inwestorskiego (merytorycznie) nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz sprawdzanie i sporządzanie rozliczeń finansowo-rzeczowych za wykonane prace projektowe i roboty budowlane,
 • nadzór w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
 • uczestniczenie w uzgadnianiu koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla wznoszonych i remontowanych obiektów oraz weryfikowanie dokumentacji projektowej i opracowań sporządzanych przez biura projektów,
 • przygotowywanie, planowanie i prowadzenie spraw związanych z dostawą mediów (energii cieplnej, gazu, wody, ścieków, paliwa opałowe) i opiniowanie otrzymanych ofert, opracowywanie umów oraz prowadzenie rozliczeń,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej dla zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę (w tym m.in. określenie zakresu robót, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego) oraz dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do realizacji robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane (w tym m.in. wniosek o pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych),
 • wykonywanie bieżących kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych z równoczesnym przedkładaniem propozycji dalszego postępowania oraz wykonywanie okresowych kontroli, sprawdzających stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektów budowlanych Policji zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
 • realizowanie zagadnień związanych z korzystaniem ze środowiska dla obiektów Policji woj. małopolskiego - w tym w szczególności zbieranie, analiza danych oraz przygotowywanie sprawozdań
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, opracowywanie wniosków, udział w komisjach przetargowych oraz realizowanie innych niezbędnych czynności związanych z udzieleniem zamówień publicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne o profilu instalacje sanitarne
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego związanego z kierowaniem lub nadzorem inwestorskim robót budowlanych
 • uprawnienia budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office oraz programu do kosztorysowania ZUZIA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu instalacje sanitarne
 • uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku dozoru dla urządzeń instalacji cieplnych i gazowych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • doświadczenie zawodowe w obszarze dozoru nad urządzeniami energetycznymi,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne ponad 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z kierowaniem lub nadzorem inwestorskim robót budowlanych (rodzaj i długość)
 • Kopia uprawnień budowlanych zgodnych z przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Kopia uprawnień kwalifikacyjnych na stanowisku dozoru dla urządzeń instalacji cieplnych i gazowych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pracownikom oferujemy:
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 4 372,73 zł brutto (tj. mnożnik około 2,2 ),
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- ,,trzynaste" wynagrodzenie,
- bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
- dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
- możliwość korzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
- miłą atmosferę pracy.

W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 55 488. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” http://malopolska.policja.gov.pl/sites/default/files/users/user759/aktualne_ogloszenia/wzory_oswiadczen_dot._naboru_do_korpusu_sluzby_cywilnej.docx O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 615-40-68.

Specjalista

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna