Specjalista
Sejny
Komenda Powiatowa Policji w Sejnach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw łączności i informatyki
W Zespole Administracyjno-Gospodarczym

Warunki pracy

W większości praca biurowa w 8- godzinnym systemie pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, czynności przy monitorze poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • techniczna obsługa sprzętu informatycznego i Powiatowego Węzła Łączności KPP Sejny
 • administrowanie systemami operacyjnymi sieci teleinformatycznej
 • obsługa, naprawa i konserwacja sprzętu łączności i informatyki
 • instalacja sprzętu i systemów teleinformatycznych oraz dalsze utrzymanie
 • obsluga systemów teleinformatycznych oraz systemów zasilania urządzeń telekomunikacyjnych
 • realizacja zadań w zakresie gospodarki materiałowo-finansowej dotyczącej systemów i urządzeń teleinformatycznych
 • realizacja zadań związanych z dostępem użytkowników z jednostki do sieci Internet
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej dostępu do systemu Krajowy System Informacyjny Policji
 • udział w czynnościach dotyczących zabezpieczania materiału dowodowego (monitoring, sprzęt informatyczny itp.)
 • organizownanie łączności i funkcjonowania systemu podczas działań i na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i bardzo dobra znajomość programów komputerowych
 • znajomość budowy komputerów
 • umiejętność administrowania systemami operacyjnymi i sieciowymi
 • znajomość obsługi, utrzymania i konserwacji urządzeń teleinformatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe informatyczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o pasiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadania polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydania poświadczenia bezpieczeństwa. Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą brane pod uwagę. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Proponowane wynagrodzenie na stanowisku wynosi 2.971,26 złotych brutto (mnożnik 1,55). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604-193-359.

Specjalista

Sejny

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna