Specjalista
Bielsko-Biała
Krajowa Informacja Skarbowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Referacie Nadzoru nad Jednolitością w Zakresie Pozostałych Podatków, Opłat i Cła

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku nie niższe niż 4.073,49 zł brutto.
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
• nagrody jubileuszowe,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• dobrą lokalizację w pobliżu dworca PKP i PKS,
• ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7.00–8.00,
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowo-administracyjna,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, niszczarka, kserokopiarka.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w budynku V piętrowym, przestrzeń pracy KIS: parter, IV i V piętro,
• budynek jest wyposażony w dźwig osobowy oraz platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku – wejście główne,
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku – parter budynku,
• miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej przed budynkiem,
• budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych
i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie stanowiski w kwestiach złożonych, wątpliwych i rozbieżnie rozstrzygniętych w celu zapewnienia jednolitej interpretacji i informacji w skali kraju,
 • monitorowanie wydanych interpretacji, publikacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w celu identyfikacji interpretacji/informacji błędnych i podejmowanie czynności zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości,
 • opracowywanie pism w ramach współpracy z innymi komórkami KIS i organami, w szczególności Ministerstwem Finansów w celu wymiany informacji lub uzyskania stanowiska,
 • analizowanie w ramach współpracy z innymi organami (w tym z Ministerstwem Finansów) sprawy pod kątem wystąpienia ryzyka zewnętrznego, zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania, wystąpienia mechanizmów optymalizacyjnych, w celu zapobiegania uchylaniu się przez podatników od opodatkowania,
 • opracowywanie pism/postanowień w związku z wnioskami o wydanie interpretacji ogólnej,
 • opracowywanie (opiniowanie) materiałów szkoleniowych, materiałów przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych oraz materiałów na spotkania konsultacyjne,
 • przygotowywanie materiałów wymagających zamieszczenia w odpowiedniej bazie wiedzy,
 • przygotowywanie odpowiedzi w zakresie zasadności wniesienia/wycofania skargi kasacyjnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie pracy w obszarze pozostałych podatków, z wyłączeniem podatków pośrednich, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych,
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego i celnego oraz Ordynacji podatkowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub inne wyższe uzupełnione o studia podyplomowe w zakresie prawa, ekonomii lub administracji,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejetność pracy pod presją czasu.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.
Osoba podejmująca zatrudnienie w służby cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.).
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy w zakresie pozostałych podatków (z wykluczeniem podatków pośrednich, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych), prawa celnego oraz Ordynacji podatkowej, a także rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 55

Specjalista

Bielsko-Biała

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna