Specjalista
Warszawa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw zmian
w Wydziale Realizacji Inwestycji/ Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
• podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
• praca w siedzibie urzędu, możliwa również poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe (pokonywanie pieszo znacznych odległości),
• praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
• praca w pokoju wieloosobowym,
• pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie stanowisk dotyczących weryfikowanych zmian wprowadzanych na Kontraktach, pod względem zgodności zmian z Warunkami Kontraktu, ustawą Pzp i wewnętrznymi procedurami GDDKiA. Gromadzenie i aktualizacja danych odnośnie weryfikowanych zmian,
 • udział w opiniowaniu dokumentów o charakterze legislacyjnym,
 • udział w uzgadnianiu, opiniowaniu procedur w zakresie projektów unijnych,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi GDDKiA w zakresie wypełnianych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie drogowo – mostowym.
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustaw: o drogach publicznych; o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych; Prawo budowlane; Prawo zamówień publicznych
 • znajomość Warunków Kontraktu FIDIC
 • umiejętność: rozwiązywania problemów, przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły, analizowania i wnioskowania, interpretacji przepisów i stosowanych ustaw
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie drogowo - mostowym
 • wykształcenie: wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego lub pokrewne,
 • uprawnienia budowlane,
 • język angielski poziom B2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych ,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Rozwoju Zawodowego
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DPR 2)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Stanowisko finansowane ze środków rezerwy celowej w ramach PT POiIŚ
Informacja o metodach naboru:
- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- możliwość przeprowadzenia testu wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając
w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 375 86 18

Specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna