Specjalista
Siedlce
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kwatermistrzowsko -technicznych
w Wydziale Kwatermistrzowsko- Technicznym

Warunki pracy

- praca w systemie codziennym od 7.30 do 15.30,
- praca biurowa w siedzibie Komendy Miejskiej min. 4 godz. przy komputerze,
- obsługa magazynów w siedzibie Komendy Miejskiej,
- realizowanie drobnych zakupów.
- stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe (wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych),
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- brak wind (stanowisko pracy na I piętrze budynku)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu komendy
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów;
 • ewidencja, nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 • współudział przy zapewnieniu właściwego zagospodarowania i utrzymania obiektów budowlanych komendy
 • udział w pracach zespołu logistycznego zabezpieczenia jednostek organizacyjnych PSP przewidzianych do mobilizacji na okres zagrożenia i wojny lub długotrwałych akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie pokoju;
 • prowadzenie gospodarki paliwowej w zakresie tankowania samochodów i sprzętu silnikowego oraz zabezpieczanie zbiorników paliwowych plombami;
 • współudział w aprowizacji strażaków PSP w czasie ćwiczeń, manewrów lub długotrwałych akcji ratowniczo - gaśniczych;
 • prowadzenie zaopatrzenia materiałowo technicznego oraz wykonywanie prac spedycyjnych na potrzeby realizacji zadań określonych w zakresie czynności;
 • prowadzenie ewidencji pozabilansowej;
 • prowadzenie innych zadań zleconych przez przełożonych w zakresie zadań wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów (prawa pracy, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych) w zakresie realizowanych zadań,
 • znajomość obsługi programów edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, korzystanie z internetu,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • nieposzlakowana opinia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie technik pożarnictwa
 • znajomość oprogramowania w zakresie ewidencji rzeczowych składników majątku np.: FORTECH
 • znajomość specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • znajomość systemu wspomagania decyzji SWD ST,
 • rzetelność, sumienność, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość zasad redagowania pism urzędowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku specjalista).
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osbowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych w związku z naborem na stanowisko specjalisty w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym KM PSP w siedlcach
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Przewidywany termin zatrudnienia 01 grudnia 2019 r.
- Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2018 r., poz. 1559 ze zm.) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
- wynagrodzenie zasadnicze 3000 zł. brutto
REGULAMIN NABORU
Nabór na stanowisko Specjalisty w KSC w tutejszej komendzie będzie przeprowadzony w następujących etapach:
1. Wstępna ocena ofert oraz ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Tylko osoby spełniające wymogi przechodzą do dalszych etapów naboru.
2. Test sprawdzający wiedzę merytoryczną z zakresu prawa, administracji, znajomości ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, o służbie cywilnej, ochronie danych osobowych, Prawo zamówień publicznych w formie pisemnej. Test składa się z 20 pytań punktowanych 1 pkt za odpowiedź prawidłową i 0 pkt za odpowiedź błędną. Do dalszych etapów naboru przechodzą osoby, które uzyskały min. 11 pkt z testu.
3. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Po trzech etapach komisja wyłania trzy najlepsze kandydatury, które zostają przedstawione Komendantowi.
5. Wybór kandydata spośród przedstawionych kandydatur.

Nieprzystąpienie kandydata w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.

Listy kandydatów (zawierające kod kandydata) po kolejnych etapach będą umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszej Komendy, stronie internetowej KM PSP w Siedlcach (www.siedlce-straz.pl). Informacja o końcowym wyniku naboru dodatkowo będzie umieszczona na stronie Urzędu Służby Cywilnej (www.dsc.kprm.gov.pl).
Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na stanowisko Specjalisty w Wydziale Kwatermistrzowsko - Technicznym podejmie Komendant Miejski PSP w Siedlcach.
Nad całością naboru czuwa Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 25 644 24 13 i na stronie internetowej (www. siedlce-straz.pl)
INNE INFORMACJE:
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostaną zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostaną wskazane jako najlepsze w protokole naboru, zostaną zniszczone po upływie jednego miesiąca po zakończeniu rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, zostaną zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej przed upływem ww. terminów. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem o ich terminie.

Specjalista

Siedlce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna