Specjalista
Mońki
Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw administracyjno-gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej
Zespół ds.Administracyjno - Gospopdarczych

Warunki pracy

• praca o charakterze biurowym, w 8-godzinnym systemie pracy, przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,
• stanowisko pracy usytuowane jest w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji w Mońkach,
• narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon stacjonarny, stanowisko komputerowe,
• wyjazdy służbowe,
• bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizacja zaopatrzenia i eksploatacji budynków maszyn i urządzeń w celu ich sprawnego funkcjonowania i zgodnego z przepisami.
 • Zapewnienie warunków prawidłowej gospodarki transportem w celu efektywnego wykorzystania posiadanego taboru.
 • Zapewnienie właściwego poziomu ochrony przeciwpożarowej w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach w celu minimalizacji zagrożenia pożarowego.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej dla funkcjonariuszy przyjętych do służby i pracowników rozpoczynających pracę.
 • Prowadzenie gospdarki mandatowej.
 • Koordynacja działań związanych z realizacją zakupów i przyjmowaniem darowizn oraz użyczonego sprzętu od jednostek samorządu terytorialnego w celu doposażenia jednostki.
 • Prowadzenie postępowań szkodowych w celu zapewnienia prawidłowej reakcji na szkody w mieniu MSWiA.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego , uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa, komunikatywność, posiadanie prawa jazdy kat. b, 
<br>znajomość pracy kancelaryjno - biurowej, obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca na podobnym stanowisku w resorcie
 • wykształcenie: wyższe techniczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KPP
w Mońkach (www.bip.monki.kpp.policja)gov.pl) Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data wpływu do urzędu).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2250,00 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 37 05

Specjalista

Mońki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna