Specjalista
Gdańsk
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw na zastępstwo
w Wydziale Obszarów Chronionych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych;
• Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych;
• Częste kontakty z klientem zewnętrznym;
• Wykonywanie zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
• Praca na 2 piętrze w budynku bez windy;
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
• Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie ustaleń planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz planów ochrony lub zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, w tym weryfikacja w terenie ustaleń tych dokumentów, przygotowanie opis przedmiotu zamówienia, prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją umowy, odbiór prac i przygotowanie sprawozdanie z wykonanych działań;
 • Ocena skuteczności podejmowanych działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz przygotowanie informacji dotyczących realizacji ustaleń planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, planów ochrony i zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody oraz potrzeb ochronnych dla tych form ochrony przyrody;
 • Weryfikacja terenowa stanu rezerwatów, programowanie zabiegów ochronnych zgodnych z celem ochrony, ocenę działań konserwatorskich prowadzonych w rezerwatach w celu utrzymania prawidłowego stanu przedmiotu ochrony i przygotowanie zarządzeń w sprawie zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody;
 • Udział w pracach związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych dotyczących realizacji ustaleń planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz planów ochrony lub zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, w tym przygotowanie danych dotyczących działań ochrony czynnej wymagających weryfikacji terenowej na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne;
 • Gromadzenie dokumentacji obszarów Natura 2000, w tym dotyczącej stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt poprzez weryfikację terenową, przygotowanie jej do przetwarzania na potrzeby informatycznego systemu GIS oraz aktualizację danych dotyczących sieci Natura 2000;
 • Współpraca z: zarządcami terenu, właścicielami gruntów, służbami mającymi wpływ na egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony przyrody, jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody w celu właściwego nadzoru nad rezerwatami przyrody, obszarami Natura 2000 oraz koordynowania siecią;
 • Wykonywanie zadań w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w trybie art. 37 ustawy o ochronie przyrody, związanych z natychmiastowym wstrzymaniem działań mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, podjętych bez zezwolenia lub niezgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, związanych ze zgłoszeniem robót i określeniem warunków prowadzenia prac na podstawie art. 118-118b ustawy o ochronie przyrody oraz oceną wpływu planowanych przedsięwzięć na obszary Natura 2000;
 • Udział w kontrolach przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne;
 • Archiwizacja wytworzonych akt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe w jednej z dziedzin: nauki biologiczne, nauki o ziemi, rolnictwo, leśnictwo;
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, poczta elektroniczna);
 • Posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność pracy z systemami GIS;
 • Doświadczenie w obszarze ochrony przyrody;
 • Znajomość wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w ramach POIiŚ;
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych;
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie administracji publicznej;
 • Kreatywność w działaniu;
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  ul. Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• W ofercie należy podać nr ogłoszenia: 46270;
• Umowa na zastępstwo;
• W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
• Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą;
• Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje Niekompletne nie będą rozpatrywane;
• Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna