Specjalista
Piła
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw uzupeniania jednostek wojskowych
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym
powyżej 4 godzin dziennie
- obsługa interesantów
- naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach
- brak windy w budynku (2-piętrowm)
- brak podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynków
- możliwość wyjazdów służbowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uzupełnianie jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy oraz pracowniczymi przydziałami mobilizacyjnymi
 • współuczestniczenie w typowaniu żołnierzy rezerwy na przydziały mobilizacyne, kursy doskonalące i przekfalifikujące
 • przygotowywanie danych liczbowych i jaościowych do przeprowadzenie analizy i bilansu zasobów rezerw osobowych oraz stopnia ich wykorzystaia na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych
 • utrzymanie w stałej aktualności dokumenów powołania i ewidencyjnych żołnierzy rezerwy będących na przydzałach mobilizacyjnych oraz powiadamianie o zmianach jednostek wojskowych
 • nadawanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, prowadzenie kartoteki osób posiadających pracownicze przydziały mobilizacyjne
 • powoływanie żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych (obowiązkowych i rotacyjnyzh) oraz wykonywanie całksztatu cznności z tym związanych
 • przyjmowanie, prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji wojskowej prowadzonej w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Si SPIRALA-ZINT

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji wojskowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE"
 • umiejętnośc obsługi programu komputerowego "SPIRALA-ZINT"
 • znajomośc przepisów regulujących prowadzenie ewidencji wojskowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświdczenia bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Kossaka 16
  64-920 Piła

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
1. oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych i otrzymane po terminie nie będą
rozpatrywane;
2. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowania do kolejnego etapu
naboru – testu sprawdzającego wiedzę;
3. o terminie testu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem;
4. kandydaci (max 5), którzy uzyskali najlepszy wynik z testu wiedzy zostaną powiadomieni o
terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane;
6. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
7. nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
i bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie
chronioną.
Specjalista
Piła
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna