Specjalista
Lidzbark Warmiński
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw administracyjnych
Zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

- praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
- brak barier architektonicznych dla niepełnosprawnych
Pracownikom oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki, zapomogi)
- możliwość korzystania z Pracowniczej kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów wpływających do księgowości, opisywanie faktur wpływających do Inspektoratu,
 • • podejmowanie czynności w zakresie wyposażania pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe,
 • • prowadzenie spraw związanych z zakupami materiałów i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, w tym prowadzenie rejestru zamówień i umów,
 • • prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką taboru samochodowego będącego własnością Inspektoratu (rozliczanie kart drogowych, rozliczanie paliwa, prowadzenie spraw przeglądów, napraw samochodów oraz sezonowej zmiany ogumienia)
 • redagowanie pism wychodzących

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w jednostce budżetowej
 • wykształcenie: wyższe
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim
  ul. Ornecka 2d
  11-100 Lidzbark Warmiński

  z dopiskiem: "Oferta pracy w służbie cywilnej na stanowisku specjalista ds. administracyjnych"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).
Termin zatrudnienia: luty 2020 r.
Specjalista
Lidzbark Warmiński