Specjalista
Otwock
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań z zakresu obsługi materiałowo-technicznej Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
 • Administrowanie sieciami wewnętrznymi Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
 • Udział w procesach wdrożeniowych nowych systemów informatycznych.
 • Prowadzenie czynności polegających na rozpatrywaniu, rozdzielnictwie oraz ewidencji sprzętu łączności, informatyki i monitoringu.
 • Utrzymywanie współpracy przy realizacji zadań z właściwymi komórkami Komendy Stołecznej Policji oraz wykonywanie zleconych przez nie czynności.
 • Nadzorowanie prawidłowości eksploatowania urządzeń i systemów łączności i informatyki, technik multimedialnych oraz rejestratorów rozmów.
 • Nadzorowanie sprawności systemów klimatyzacji i zasilania serwerowni.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej "poufne", bądź wyrażenie zgody na poddanie procedurze sprawdzającej w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracja, informatyka

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej "poufne", bądź wyrażenie zgody na poddanie procedurze sprawdzającej w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
  ul. Pułaskiego 7a
  05-400 Otwock

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dane kontaktowe:
Zespół Kadr i Szkolenia
Wydziału Wspomagającego
Komendy Powiatowej Policji w Otwocku
tel. 47 72 41 280
Specjalista
Otwock
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna