Specjalista
Tomaszów Mazowiecki
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

W budynku brak jest windy. Budynek i pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyższej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uzupełnianie osobowych potrzeb mobilizacyjnych WKU i wyznaczonych JW, prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie;
 • Administrowanie zasobami rezerw osobowych, prowadzenie (aktualizacja) ewidencji żołnierzy rezerwy czynnej w informatycznym systemie SI SPIRALA-ZINT;
 • Powoływanie żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe, rozliczanie stawiennictwa, prowadzenie wszelkiej dokumentacji;
 • Sporządzanie obowiązujących meldunków, sprawozdań i analiz, przygotowywanie danych do bilansu, planu gromadzenia rezerw i dokumentacji gotowości mobilizacyjnej i bojowej;
 • Wykonywanie zadań związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem WKU uzupełnianych JW;
 • Przechowywanie i aktualizowanie zbiorów aktów prawnych i pozostałych przepisów normatywnych z zakresu wykonywanych obowiązków, pełna ich znajomość i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku lub w pracy w administracji wojskowej
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem MS OFFICE: Word, Excel i PowerPoint
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji o klauzuli "TAJNE"
 • Znajomość przepisów związanych z administracją wojskową
 • Znajomość programu SI SPIRALA-ZINT
 • Umiejętność pracy w zespole oraz warunkach stresu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9
  97-200 Tomaszów Mazowiecki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie/dostarczenie w terminie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń, życiorysu/CV i listu motywacyjnego. W przypadku ofert przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie i/lub niespełniające wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: I — weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, II — sprawdzian wiedzy i umiejętności, III – rozmowa kwalifikacyjna z komisją. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów zostaną telefonicznie poinformowani o dalszej procedurze kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261-167-206.

Specjalista
Tomaszów Mazowiecki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna