Specjalista
Gdynia
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Laboratorium
w Dziale Laboratorium

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•praca biurowa,
•praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych ,
•praca w zespole pod presją czasu,
•praca jednozmianowa w porze dziennej,
•czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej.

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•czterokondygnacyjny budynek, z podjazdem, węzłem sanitarnym i parkingiem dla osób niepełnosprawnych,
•pomieszczenie sanitarne, stanowisko pracy zorganizowane jest zgodnie z przepisami bhp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań i ekspertyz próbek wybranych grup towarowych zgodnie z posiadanym zakresem badawczym, stanem wyposażenia oraz sporządzanie opracowań analitycznych na podstawie przeprowadzonych ekspertyz i badań specjalistycznych zgodnie z profilem badawczym, w celu identyfikacji badanych towarów na potrzeby kontroli celnej i/lub podatkowej oraz/lub dokonywania ich klasyfikacji towarowej.
 • Udzielanie opinii, interpretacji i składanie propozycji dotyczących klasyfikacji próbek towarów będących przedmiotem przeprowadzanych badań i analiz fizyko-chemicznych, w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych przez organy celno-skarbowe oraz realizacji zawartych porozumień z innymi organami administracji państwowej.
 • Opracowywanie, wdrażanie i doskonalenie procedur i instrukcji badawczych, przeprowadzanie walidacji metod badawczych, uczestnictwo w badaniach biegłości oraz porównaniach miedzylaboratoryjnych zgodnie z wyznaczonym profilem badawczym.
 • Wykonywanie wewnątrzlaboratoryjnych działań, gwarantujących sprawne funkcjonowanie aparatury pomiarowo-badawczej i sprzętu pomocniczego, w celu dalszego rozwoju laboratorium oraz zapewnienia jego prawidłowej bieżącej działalności.
 • Przeprowadzanie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki w celu poszerzenia wiedzy pracowników laboratorium oraz innych komórek organizacyjnych/podmiotów. Prowadzenie doradztwa technicznego na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Planowanie i prowadzenie działań w celu utrzymania i doskonalenia w Dziale Laboratorium Systemu Jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, we wskazanym zakresie obszaru technicznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe chemiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w akredytowanym laboratorium chemicznym lub pokrewnym
 • język angielski na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi pakietu biurowego (Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość metod badań fizykochemicznych, instrumentalnych z zastosowaniem technik PCR,
 • umiejętność postępowania z odczynnikami, szkłem laboratoryjnym oraz podstawowymi urządzeniami laboratoryjnymi,
 • doświadczenie na samodzielnym stanowisku analityka umożliwiającym rozwiązywanie problemów analitycznych,
 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami“ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Umowa o pracę na czas określony - 12 miesięcy
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : 3086,27 zł. do 3642,19 zł.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej
w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.”
Spełnianie przez kandydata wymagań powinny jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.

Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II - rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani
o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 58 30-02-473.

Specjalista

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna