Specjalista
Kalisz
Urząd Statystyczny w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw rejestrów
w Oddziale w Kaliszu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy, lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego, w tym komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą - udział w seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych, wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy znajduje się w budynku biurowym przy ul. Piwonickiej 7-9 w Kaliszu. Wszystkie pomieszczenia oraz stanowiska pracy należące do Urzędu Statystycznego mieszczą się na 1 piętrze. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, monitor ekranowy, meble i urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.). W obrębie budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze z wydzielonymi strefami ograniczonego dostępu. Pod względem technicznym obiekt nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku chęci skorzystania z usług Urzędu przez osoby niepełnosprawne zapewniona zostaje pomoc ze strony pracowników.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac związanych z przyjmowaniem, wyjaśnianiem i rejestrowaniem wniosków o wpis, zmianę cech objętych wpisem lub skreślenie wpisu w rejestrze REGON w celu zasilania i aktualizacji rejestru REGON
 • prowadzenie prac związanych z weryfikacją i poprawą danych przesłanych z systemów CEIDG, KRS oraz SIO w celu zasilania i aktualizacji rejestru REGON prawidłowymi informacjami o podmiotach gospodarki narodowej prowadzących działalność
 • współpraca z organami rejestrowymi przy aktualizacji informacji o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w celu zapewnienia spójności rejestru z innymi rejestrami urzędowymi i systemami administracji publicznej
 • udzielanie informacji z zakresu klasyfikacji PKD i PKWiU w celu zapewnienia właściwej obsługi podmiotów rejestrujących działalność gospodarczą oraz zasilania rejestru REGON prawidłowymi informacjami o prowadzonej działalności gospodarczej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość standardów klasyfikacyjnych GUS
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • poszukiwanie informacji
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • wykształcenie: brak
 • znajomość przepisów prawnych regulujących prowadzenie i funkcjonowanie rejestru REGON
 • myślenie analityczne
 • orientacja na klienta/interesanta

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2513 zł + dodatek stażowy.
Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.
List motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-poznaniu/
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-269.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Kalisz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna