Specjalista
Poznań
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw rachunkowości budżetowej
w Wydziale Budżetu i Finansów

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– brak toalet dla niepełnosprawnych,
– brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,
– budynek wyposażony w windę osobową,
– siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,
- dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
- zagrożenie korupcją,
wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków bieżących ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych dotacji podlegających rozliczeniu,
 • Bieżąca weryfikacja dokumentów, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz dekretacja dokumentów księgowych,
 • Przygotowywanie danych do sporządzania okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz różnorakich analiz z wykonania wydatków budżetu,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • sumienność, rzetelność i terminowość,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • przeszkolenie z zakresu obsługi finansowo-księgowej,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń, sporządzania listy płac,
 • znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu obsługi finansowo-księgowej,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Na kopercie prosimy podać numer ogłoszenia.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną .
W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru.
Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna