Specjalista
Złotów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacyjno-archiwizacyjnych
w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej i Archiwizacji

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30, praca w siedzibie jednostki
• wyjazdy służbowe i szkolenia
• częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami komendy
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• narzędzia i materiały pracy - komputer, kserokopiarka, niszczarka, drukarka, skaner, centrala telefoniczna i inne urządzenia biurowe
• oświetlenie naturalne/sztuczne
• miejsce pracy na drugiej kondygnacji budynku
• toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
• brak windy - konieczność poruszania się po budynku
• brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej oraz prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowanie planów pracy, zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy, a także prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zagadnień organizacyjno-archiwistycznych,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej,
 • koordynowanie prac związanych z opracowywaniem propozycji zmian struktur organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizą stanu przyznanych etatów,
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej oraz ewidencja wydanych delegacji służbowych i znaczków pocztowych,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej oraz organizowanie (zlecanie wykonania) pomocy prawnej komendantowi powiatowemu,
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo-gaśniczej,
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych,
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów,
 • zastępowanie osoby prowadzącej sprawy kadrowo-płacowe w czasie jej nieobecności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjno-biurowych lub w administracji publicznej
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub sekretariacie lub doświadczenie w prowadzeniu archiwum zakładowego
 • wykształcenie: wyższe
 • Szkolenie archiwistów min. I stopnia;
 • Znajomość ustaw: o Państwowej Straży Pożarnej, Kodeks Pracy, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi;
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w jednostkach PSP (Zarządzenie Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej);
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dobra umiejętność obsługi komputera i pakietu OFFICE;
 • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach stresowych;
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • Asertywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność;
 • Dobra organizacja pracy własnej i w zespole, samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy;
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (uprawnienia, ukończone kursy, itp.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proces naboru składa się z II etapów:
• etap I - weryfikacja dokumentów – 22.11.2019 r.
• etap II - rozmowa kwalifikacyjna - 25.11.2019 r godz. 10.00.
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z opisem „Oferta pracy w służbie cywilnej – imię i nazwisko” w sekretariacie Komendy w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 lub listownie do dnia 20 listopada 2019 r.
O złożeniu dokumentów w terminie decyduje: data dostarczenia dokumentów do sekretariatu Komendy.
Oferty złożone po terminie lub które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu, wyklucza się z dalszej procedury naboru.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie opublikowana na stronie BIP i stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Złotowie oraz na tablicy ogłoszeń przy Sekretariacie na pierwszym piętrze budynku komendy w dniu 22.11.2019 r. do godz. 15.30.
Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie w etapie II oznacza rezygnację z udziału
w postępowaniu.
Wynik końcowy naboru zostanie opublikowany w dniu 26.11.2019 roku.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowy opis postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty ds. organizacyjno-archiwizacyjnych znajduje się w miejscu powszechnie dostępnym w Komendzie (tablica ogłoszeń przy Sekretariacie Komendy) i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie (http://www.zlotow.psp.wlkp.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie: ok. 2.600,00 brutto plus % wynikający z wysługi lat pracy.
Przewidywany termin zatrudnienia: XII. 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 67 222 33 40

Specjalista

Złotów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna