Specjalista
Katowice
Archiwum Państwowe w Katowicach

Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw prowadzenia biblioteki i udostępniania zasobu archiwalnego
Oddział IV - Udostępniania zasobu archiwalnego i informacji naukowej

Warunki pracy

- praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu
- kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami
- praca na wysokości do 3 metrów w magazynach archiwalnych
- praca przy sztucznym oświetleniu
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, skaner)
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze urzędu (budynek 1 piętrowy)
- magazyny archiwalne na różnych kondygnacjach
- brak specjalistycznych urządzeń, umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Katalogowanie i inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego KOHA w celu sporządzenia środków ewidencyjnych niezbędnych do udostępniania zbiorów
 • Gromadzenie i udostępnianie księgozbioru w celu realizacji zapotrzebowania czytelników
 • Nadzór merytoryczny nad zbiorami bibliotecznymi gromadzonymi w oddziałach zamiejscowych Archiwum w celu jednolitego kształtowania zbiorów
 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej biblioteki i ekspedycja wydawnictw w celu wymiany informacji i rozpowszechniania wydawnictw
 • Wykonywanie kwerend z zbiorach bibliotecznych i materiałach archiwalnych na potrzeby wystaw i publikacji w celu popularyzacji zbiorów
 • Udzielanie informacji na temat zbiorów bibliotecznych i zasobu archiwalnego
 • Wykonywanie kopii ze zbiorów bibliotecznych w celu realizacji zamówień klientów
 • Udostępnianie środków ewidencyjnych i materiałów archiwalnych w pracowni naukowej w celu umożliwienia użytkownikom Archiwum realizacji tematów badawczych
 • Monitorowanie zbiorów bibliotecznych w celu zapewnienia ich właściwego stanu zdrowotnego poprzez wydzielanie pozycji wymagających konserwacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe zawodowe o profilu bibliotekoznawstwo i informacja naukowa lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy bibliotekarza
 • Biegła obsługa komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office)
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • Umiejętność analizowania i organizacji pracy na własnym stanowisku
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność, dokładność, terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub podyplomowe o profilu bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Przeszkolenie z katalogującego systemu modułowego (specjalistyczny, biblioteczny system komputerowy)
 • Znajomość systemu informatycznego KOHA
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Dokumenty należy dostarczać wyłącznie w formie pisemnej - listownie lub osobiście.
Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni do naboru zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 700,00 zł
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.


Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2019 r. - kwiecień 2020 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 2087894

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna