Specjalista
Poznań
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi kasowo-bankowej, obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR oraz windykacji
w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym

Warunki pracy

• praca z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• budynek zabytkowy, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, bez wind i podjazdów
• stanowisko pracy znajduje się na II piętrze ww. budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie gospodarki kasowo-bankowej, w tym sporządzanie kompletnej dokumentacji w tym zakresie
 • Obsługa informatycznego system obsługi budżetu państwa TREZOR
 • Wystawianie rachunków, decyzji, upomnień i tytułów wykonawczych
 • Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem zakładowego transportu samochodowego, sprawdzanie dokumentacji kosztów podróży, przygotowywanie dokumentów księgowych do zatwierdzenia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórce finansowej przy pracy związanej z obsługą kasowo-bankową
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Obsługa specjalistycznych programów komputerowych (NBE, TREZOR)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Zasady naboru dostępne są na: http://poznan.wiih.gov.pl/bip/?zasady-naborow,43

Wynagrodzenia zasadnicze miesięczne brutto na 0,5 etatu: 1686,00 zł + dodatek stażowy

Specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna