Specjalista
Golub-Dobrzyń
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Zespołu ds Kadr i Szkolenia i Prezydialnego
Zespół do spraw Kadr i Szkolenia i Prezydialny

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniu biurowym, które znajduje się na I piętrze. Praca niezwiązana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze ekranowym komputera i przekraczająca połowę dobowego czasu pracy. Wiąże się z reprezentacją urzędu, możliwe krajowe wyjazdy służbowe. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich. Na stanowisku nie występują czynniki uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i biurowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje pracą Zespołu ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialnego oraz organizuje pracą podległego pracownika w celu prawidłowego funkcjonowania Komendy
 • Wykonuje zadania w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników Komendy w celu realizacji polityki kadrowej jednostki
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu w sprawach dotyczących stosunku służbowego policjantów i pracowników cywilnych Policji w celu realizacji polityki kadrowej jednostki,
 • Realizuje zadania związane ze zmianami struktury organizacyjnej Komendy oraz koordynuje proces uzgadniania regulaminu Komendy oraz go opracowuje w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komendy,
 • Administruje oraz wprowadza dane kadrowe do systemu SWOP w celu aktualizacji bazy danych.
 • Koordynuje i realizuje w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Komendy w celu realizacji zasad edukacji zawodowej oraz podstawowych kierunków kształcenia, doskonalenia zawodowego, a także wychowania fizycznego policjantów.
 • Wykonuje zadania w zakresie problematyki medycyny pracy w celu przestrzegania terminów badań i szczepień,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Wykształcenie: średnie administracyjne lub w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 miesiące w administracji lub w kadrach ,dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na postępowanie sprawdzające znajomość przepisów z zakresu: Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji, Kodeksu postępowania administracyjnego Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi ok. 2286,53 zł + dodatek za wysługę lat

Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, numer ogłoszenia). Dokumenty musza być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Specjalista

Golub-Dobrzyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna