Specjalista
Poznań
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Nadzoru, GDDKiA Oddział w Poznaniu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca biurowa
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1. Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
2. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Pracownikom oferujemy:

 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w nadzorowaniu wykonania dokumentacji projektowych, sprawdzeniu jej kompletności i zgodności z wymogami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz odbiorze zleconych dokumentacji dla planowanych zadań drogowych związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich,
 • Udział w przygotowaniu treści SIWZ, umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych,
 • Rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji publicznej na temat rozwoju sieci drogowej na podstawie posiadanej dokumentacji i projektowych rozwiązaniach technicznych oraz planowanych zamierzeniach projektowych,
 • Współpraca i uczestnictwo w naradach i spotkaniach roboczych, radach technicznych związanych z wykonaną dokumentacją projektową, a także w spotkaniach z grupami społecznymi w ramach prezentacji rozwiązań projektowych i prowadzenie konsultacji – narad koordynacyjnych,
 • Współpraca z jednostkami projektowymi, samorządowymi, Urzędem Wojewódzkim oraz innymi jednostkami na etapie opracowywania dokumentacji,
 • Udział w koordynacji prac projektowych z innymi Wydziałami Oddziału, innymi Oddziałami oraz Centralą,
 • Współpraca przy merytorycznym odbiorze dokumentacji, sprawdzaniu, naliczaniu należności za wykonane prace projektowe, planowaniu potrzeb finansowych w zakresie dokumentacji technicznej, zarządzaniu środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe,
 • Dokonywanie wizji w terenie dla potrzeb opracowywanych dokumentacji, prowadzenie i aktualizacja wydziałowego rejestru umów dot. dokumentacji oraz nadzór nad odebranymi opracowaniami projektowymi,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwie
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów z zakresu ustaw: o drogach publicznych i ochrony pasa drogowego, przepisów kodeksu postepowania administracyjnego,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, orientacja na osiąganie celów, współpraca i skuteczna komunikacja
 • Umiejętność obsługi pakietu MS - Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • Uprawnienia budowlane : do projektowania / do kierowania robotami

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych do projektowania /kierowania robotami

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  ( z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym : specjalista – Z-6)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Informacja o metodach naboru:
1. etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych
2. etap II – test wiedzy
3. etap III – rozmowy kwalifikacyjne

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : ustalony mnożnik kwoty bazowej maksymalnie do 2.14

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna