Specjalista
Jasło
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kancelaryjno - biurowych
w Wydziale Ruchu Drogowego

Warunki pracy

Praca biurowa na I piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet,
brak podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelaryjno-biurowa wydziału
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji kancelaryjnych.
 • Rejestrowanie dokumentacji wpływającej, wychodzącej i pozostającej, w celu zachowania prawidłowego obiegu dokumentacji.
 • Rozliczenie urządzeń ewidencyjnych oraz archiwizacja dokumentacji.
 • Sporządzanie pism informacyjnych.
 • Obsługa informatycznych systemów biurowych oraz innych urządzeń biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 roku i ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.
 • Znajomość obsługi komputera w tym programu biurowego MS Office (World, Excel).
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, asertywność.
 • Umiejętność pracy w zespole, zdolność rozwiązywania problemów.
 • Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Kościuszki 26
  38-200 Jasło
  Sekretariat II piętro, pokój 301
  Dokumenty z dopiskiem: oferta pracy - ogłoszenie nr ...........

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Ośmiogodzinny system pracy, praca przy monitorze ekranowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu powyżej połowy dobowego czasu pracy. Realizacja zadań na opisywanym stanowisku odbywa się samodzielnie. Wymagana jest od pracownika umiejętność interpretacji i prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów i procedur.
Proponowane wynagrodzenie 2.267,35 zł. brutto + ewentualna wysługa.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inne informacje:
- w liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia,
- oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i własnoręcznym podpisem, a każde
oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu (zgodność ze wzorem)
- oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego)
nie będą rozpatrywane,
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów, zostaną one zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych
w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
- oferty niespełniające wymagań formalnych , odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani pocztą
elektroniczną lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
- do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 44 38 360 lub (13) 44 38 307.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy i umiejętności,
- rozmowa kwalifikacyjna.


Specjalista

Jasło

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna