Specjalista
Bełchatów
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw gospodarki materiałowo-technicznej
w Zespole Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Warunki pracy

- praca kancelaryjno- biurowa
- reprezentacja jednostki
- narażenie na stres
- praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym
- praca przy monitorze ekranowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad realizacją zadań przez pracowników Zespołu Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia
 • monitorowanie potrzeb komendy w zakresie wyposażenia pomieszczeń, remontów i napraw oraz zaopatrzenia w niezbędne środki, materiały urządzenia i sprzęt
 • prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z eksploatacją obiektów komendy
 • wykonywanie zadań inspektora ochrony przecwpożarowej
 • prowadzenie postępowam szkodowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z eksploatacją budynków, remontów, realizacją zamówień w sprzęt i materiały, a także doświadczenie w zakresie wykonywania zadań inspektora przeciwpożarowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań szkodowych
 • wykształcenie: brak administracyjne
 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie, niespełniające wymogów formalnych, niekompletne nie będą brane pod uwagę. Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą poinformowani telefonicznie ani pisemnie. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Planowany termin zatrudnienia - 01.06.2019 r. - na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Więcej informacji pod nr telefonu /0-44/ 6355218.

Specjalista

Bełchatów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna