Specjalista
Słupsk
Urząd Morski w Słupsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw budownictwa hydrotechnicznego i ogólnego
w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4h dziennie.

Bariery architektoniczne:
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości.

- praca w terenie,
- wyjazdy w teren "na wezwanie" w przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikowych,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Urząd
 • Zlecanie wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie budownictwa ogólnego i budowli hydrotechnicznych na potrzeby Urzędu
 • Zlecanie robót i zawieranie umów z wykonawcami na realizację zadań wynikających z przyjętych planów
 • Nadzór nad Brygadą Remontowo-Budowlaną w Łebie
 • Organizowanie odbioru robót, uczestnictwo w przekazywaniu obiektów oraz rozliczanie końcowe nadzorowanych robót
 • Prowadzenie spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi z zadań zrealizowanych przez wydział TI
 • Przygotowywanie materiałów do postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o ile możliwość taka wynika z uregulowań szczególnych
 • Udział w przygotowywaniu planów wydatków bieżących i inwestycyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego - praca na budowie lub przy projektowaniu
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość warunków technicznych dla morskich budowli hydrotechnicznych
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Umiejętność organizowania pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie decyzji o nadaniu odpowiednich uprawnień budowlanych
 • Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie lub oświadczenie o przeszkoleniu z zakresu prawa budowlanego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Słupsku - sekretariat
  al. Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.
Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.

Wynagrodzenie zasadnicze: 4000,65 zł + dodatek stażowy.

Specjalista

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna